Chi tiết tin Chi tiết tin

Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 07/2019
29/07/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ
Tin liên quan
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 04/2020    16/06/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 03/2020    16/06/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 02/2020    13/04/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 01/2020    13/04/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    13/04/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 07/2019    29/07/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 08/2019    29/08/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    10/10/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    22/11/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
 Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Liên kết Liên kết