Chi tiết tin

Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018

Ngày 26 tháng 02 năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-SKH&CN về việc phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2018.

Theo Kế hoạch này, việc phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" nhằm mục đích:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển đơn vị;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả cải cách hành chính nhà nước.

Nội dung thi đua bao gồm 8 tiêu chuẩn:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

- Cải cách thủ tục hành chính.

- Cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

- Cải cách tài chính công.

- Hiện đại hóa hành chính.

 

Đoàn Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)

Tin liên quan
Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết    10/05/2018
Chương trình Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một số loại rau, hoa theo hướng nông nghiệp đô thị    10/05/2018
5 phương thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    10/05/2018
Doanh nghiệp không đổi mới sẽ tụt lùi trong Cách mạng công nghiệp 4.0    10/05/2018
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh    06/04/2018
Tạo giống lúa chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang    06/04/2018
Nghiên cứu chọn lọc, phục tráng, cải tạo giống Cút và hướng chăn nuôi an toàn sinh học    06/04/2018
Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ    06/04/2018
Đèn LED công nghệ Nhật hỗ trợ ngư dân Việt Nam    06/04/2018
Trao giải thưởng Kovalevskaia 2017    06/04/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết