Chi tiết tin Chi tiết tin

Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 07/2019
29/07/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ
Tin liên quan
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 07/2019    29/07/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 08/2019    29/08/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    10/10/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    22/11/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 11/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 06/2019    06/08/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 05/2019    14/06/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 04/2019    08/05/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 03/2019    11/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Mắm tôm chà Gò Công
 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Liên kết Liên kết