Chi tiết tin Chi tiết tin

Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 05/2019
14/06/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ
Tin liên quan
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 02/2020    13/04/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 01/2020    13/04/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    13/04/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 07/2019    29/07/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 08/2019    29/08/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    10/10/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    22/11/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 11/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 06/2019    06/08/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 Nghị định Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Liên kết Liên kết