Chi tiết tin Chi tiết tin

Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”
06/05/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

Căn cứ  Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Thực hiện Công văn số 955/BKHCN-VP ngày 05/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019 và Công văn số 1570/UBND-KTTC ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019;

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019" nhằm:

- Kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN;

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST);

- Xây dựng, thúc đẩy và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

* Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2019.

* Địa điểm: Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang - số 6 Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Tin liên quan
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    23/03/2020
Hướng dẫn định hướng nghiên cứu KH&CN tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Lịch tiếp công dân năm 2020    03/02/2020
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC    31/12/2019
Thông báo về việc bán tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ    29/11/2019
Thông báo Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia    14/10/2019
Thông báo về việc bán tài sản thanh lý    03/09/2019
Thông báo tiếp nhận yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ    14/08/2019
Mời tham gia đối thoại về thủ tục hành chính    05/07/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Mắm tôm chà Gò Công
 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Liên kết Liên kết