Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
653/KH-SKH&CN 21-06-2019 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 0-lượt Xem
636/BC-SKH&CN 18-06-2019 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 0-lượt Xem
613/KH-SKH&CN 13-06-2019 Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020 0-lượt Xem
17/KH-TĐC 04-05-2019 Kế hoạch Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019 2-lượt Xem
1412/QĐ-UBND 03-05-2019 Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
452/KH-SKH&CN 02-05-2019 Kế hoạch Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2019 1-lượt Xem
440/KH-SKH&CN 24-04-2019 Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ” năm 2019 2-lượt Xem
125/KH-UBND 22-04-2019 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 1-lượt Xem
123/KH-UBND 18-04-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnhTiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 2-lượt Xem
878/QĐ-UBND 27-03-2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
572/QĐ-BKHCN 19-03-2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 1-lượt Xem
221/KH-SKH&CN 07-03-2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019 3-lượt Xem
13/2019/NĐ-CP 01-02-2019 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 9-lượt Xem
80/KH-SKH&CN 18-01-2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 7-lượt Xem
03/KH-UBND 07-01-2019 Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
3999/QĐ-BKHCN 27-12-2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 1-lượt Xem
1851/QĐ-TTg 27-12-2018 Quyết định phê duyệt Đề án Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 2-lượt Xem
1847/QĐ-TTg 27-12-2018 Quyết định về việc Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 5-lượt Xem
15/2018/TT-BKHCN 15-11-2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ 0-lượt Xem
2952/QĐ-UBND 10-10-2018 Quyết định ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 6-lượt Xem

Văn Bản Văn Bản

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020
Kế hoạch Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019
Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang