Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát nội dung và tính toán chi phí thực hiện đối với 01 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

Kết quả rà soát về nội dung và tính toán chi phí thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện theo các biểu mẫu Phụ lục VII và Phụ lục IX Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Sau khi rà soát, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được cắt giảm đi 5,95%.

* Kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật

- Kiến nghị sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ: bãi bỏ các quy định về các thành phần hồ sơ mà người nhập khẩu có thể lựa chọn phương án nộp hoặc không nộp, bao gồm Danh mục hàng hóa (nếu có); Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có); Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có); Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có); Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) để tổ chức, cá nhân không tốn chi phí và thời gian cho việc chuẩn bị những thành phần hồ sơ không mang tính bắt buộc.  

- Kiến nghị sửa đổi Mẫu số 01 của Phụ lục III kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP: Bỏ thông tin về "Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý (nếu có)" trong biểu mẫu. Do "Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý" không được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, cho nên việc tồn tại "Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý" trong Mẫu số 01 là thừa thông tin.

* Kiến nghị sửa đổi nội dung TTHC

Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (được công bố tại Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ):

- Về cách thức thực hiện: Kiến nghị sửa đổi nội dung "Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan kiểm tra…" thành "Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Một cửa ….".

- Về thành phần hồ sơ: Kiến nghị cắt giảm hẳn các thành phần hồ sơ mà theo quy định người nhập khẩu có thể nộp hoặc không nộp, bao gồm: Danh mục hàng hóa (nếu có); Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có); Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có); Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có); Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

Bảo Sơn (VP Sở)


Tin liên quan
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    23/11/2020
Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8    23/11/2020
Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước    10/11/2020
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính    29/10/2020
Chính phủ số, là chiến lược trọng tâm quốc gia của Việt Nam    28/10/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    24/09/2020
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia    17/09/2020
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang    09/09/2020
Giới thiệu chung về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng    01/09/2020
Cải cách quy định hành chính: Chìa khóa thực thi thành công EVFTA    01/09/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!