Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày 25/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 311/KH-SKH&CN về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, việc tuyên truyền cải cách hành chính nhằm mục đích:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang nói chung và công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng.

- Nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin và sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công.

Để đạt được mục đích đề ra, yêu cầu công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, liên tục, đầy đủ các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của nhà nước; đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nội dung thiết thực với người dân và doanh nghiệp; đồng thời, gắn với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

Văn phòng Sở    


Tin liên quan
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    23/11/2020
Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8    23/11/2020
Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước    10/11/2020
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính    29/10/2020
Chính phủ số, là chiến lược trọng tâm quốc gia của Việt Nam    28/10/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    24/09/2020
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia    17/09/2020
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang    09/09/2020
Giới thiệu chung về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng    01/09/2020
Cải cách quy định hành chính: Chìa khóa thực thi thành công EVFTA    01/09/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!