Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
95/2017/NĐ-CP 16-08-2017 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Xem
92/2017/NĐ-CP 07-08-2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Xem
1799/QĐ-BKHCN 06-07-2017 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích Xem
10/2017/TT-BKHCN 28-06-2017 Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ Xem
1758/2017/QĐ-UBND 01-06-2017 Quyết định 1758/2017/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Xem
03/2017/TT-BTTTT 24-04-2017 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Xem
02/2017/TT-BTTTT 04-04-2017 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”
01/2017/TT-BKHCN 12-01-2017 Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP Xem
3733/2016/QĐ-UBND 09-12-2016 Quyết định 3733/2016/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang Xem
87/KH-UBND 05-05-2016 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
13/2016/QD-UBND 13-04-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 05-04-2016 Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Xem
43/2015/QĐ-UBND 21-12-2015 Quyết định số 43/2105/QĐ-UBND Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
2527/QĐ-UBND 25-09-2015 ề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Xem
135/PA-SKH&CN 29-05-2015 Phương án Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Khoa học và Công nghệ Xem
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22-04-2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Xem
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14-04-2015 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP). Xem
06/2015/TT-BKHCN 26-03-2015 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xem
02/2015/TT-BKHCN 06-03-2015 Thông tư Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Xem
03/2015/TT-BKHCN 09-02-2015 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
120/2014/NĐ-CP 17-12-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Xem
38/2014/TT-BKHCN 16-12-2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ Xem
35/2014/TT-BKHCN 11-12-2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.
29 /2014/TTLT-BKHCN-BNV 15-10-2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) Xem
26/2014/TT-BKHCN 10-10-2014 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ Xem
121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25-08-2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
15/2014/TT-BKHCN 13-06-2014 Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
14/2014/TT-BKHCN 11-06-2014 Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Xem
13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 09-06-2014 Thông tư liên tịch Quy định về bảo đảm ATBX trong y tế
21/2014/TT-BKH&CN 17-04-2014 Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn Xem