Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang.

Tuyên truyền cải cách hành chánh Tuyên truyền cải cách hành chánh

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã

Ngày 11/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu chung là xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC Nhà nước.

Mục tiêu cụ thể là xây dựng Chỉ số CCHC theo đặc điểm, tính chất quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị; hàng năm triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tổ chức khen thưởng.

Bộ Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí (gồm tiêu chí điểm cộng, trừ) như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gồm 06 tiêu chí; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật gồm 03 tiêu chí; cải cách thủ tục hành chính gồm 10 tiêu chí; cải cách tổ chức bộ máy hành chính gồm 03 tiêu chí; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gồm 11 tiêu chí; cải cách tài chính công gồm 04 tiêu chí; hiện đại hóa hành chính gồm 02 tiêu chí. Thang điểm đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh với điểm chuẩn là 100, ngoài ra còn các tiêu chí điểm cộng, điểm trừ.

Bộ Chỉ số CCHC của UBND các huyện, thành phố, thị xã được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí (gồm tiêu chí điểm cộng, trừ) như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gồm 06 tiêu chí; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật gồm 03 tiêu chí; cải cách thủ tục hành chính gồm 10 tiêu chí; cải cách tổ chức bộ máy hành chính gồm 04 tiêu chí; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gồm 11 tiêu chí; cải cách tài chính công gồm 03 tiêu chí; hiện đại hóa hành chính gồm 02 tiêu chí. Thang điểm đánh giá Chỉ số CCHC của UBND các huyện, thành phố, thị xã với điểm chuẩn là 100, ngoài ra còn các tiêu chí điểm cộng, điểm trừ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc thực hiện các nội dung CCHC một cách nghiêm túc, có hiệu quả theo Kế hoạch CCHC hàng năm; chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá CCHC một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo các kết quả CCHC.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung, kết quả Chỉ số CCHC hàng năm dưới nhiều hình thức khác nhau (hội nghị, hội thảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...) nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả triển khai CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành tỉnh phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện CCHC triển khai công tác theo dõi, đánh giá CCHC của cơ quan, đơn vị một cách thường xuyên, liên tục. Tổng hợp, đánh giá một cách khách quan, trung thực kết quả CCHC đạt được hàng năm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số CCHC.

Các cơ quan, đơn vị chủ trì các nội dung CCHC theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả triển khai CCHC đối với lĩnh vực được giao phụ trách; hàng năm phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thẩm định, đánh giá kết quả triển khai CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, hoàn thiện phần mềm đánh giá chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC một cách chính xác, khách quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu về Chỉ số CCHC để bảo đảm tính hệ thống trong công tác theo dõi, đánh giá của các cơ quan hành chính.

Sở Tài chính bố trí đủ kinh phí cho việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC hàng năm.

Trách nhiệm của Sở Nội vụ: Trình UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ thẩm định Chỉ số CCHC hàng năm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố Chỉ số CCHC hàng năm; tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC và xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số CCHC; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung Chỉ số CCHC để trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế…

Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào Chỉ số CCHC được phê duyệt tại Quyết định này, xây dựng, triển khai Chỉ số CCHC tại cơ quan, đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tế để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá CCHC; tổng hợp báo cáo kết quả tự chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị theo Bảng điểm kèm theo Quyết định này, kèm tài liệu minh chứng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Các sở: Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ trong việc hướng dẫn, theo dõi, đánh giá Chỉ số CCHC đối với từng lĩnh vực được phân công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang


Tin liên quan
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020    27/03/2020
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    23/03/2020
Sở Khoa học và Công nghệ phát động cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2020    19/03/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ    19/03/2020
Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã    16/03/2020
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính    02/03/2020
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở KH&CN    20/02/2020
Phóng sự giới thiệu về Trung tâm hành chính công tỉnh Tiền Giang    20/02/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ    19/02/2020
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    19/02/2020

Giải quyết hồ sơ Giải quyết hồ sơ

Văn Bản CĐĐH Văn Bản CĐĐH

  Văn Bản QPPL Văn Bản QPPL

   Video Video

   Tất cả videos
   Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy(02-05)
   Nhãn hiệu tập thể Sả Tân Phú Đông(02-05)

   Thống kê Thống kê

     Đang truy cập : 1
     Hôm nay: 6
     Tổng lượt truy cập: 131793

   Liên kết Liên kết