Thanh tra Thanh tra

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân
Xem tại đây
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn
Kết luận thanh tra Số 168/2017/KL-TT của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang ngày...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở
Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đã ký ban hành Kết...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đã ký ban hành Kết...
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế
Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ và góp phần nâng cao hiệu quả...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!