Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Thông báo số 13005/TB-SHTT về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Theo thông báo thì bắt đầu từ 15/01/2018  Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN (Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007  hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp) có hiệu lực thi hành.

Cục sở hữu trí tuệ thống nhất áp dụng một số quy định của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN như sau:

1. Đối với các loại đơn sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 15/01/2018, các công việc chưa hoàn tất sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN, trừ các trường hợp sau đây:

  1. Việc thực hiện nội dung thông báo, quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ: Đối với thông báo, quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành trước ngày 15/01/2018, các nội dung nêu trong thông báo, quyết định đó sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ban hành thông báo, quyết định;
  2. Việc thụ lý đơn khiếu nại: Đối với đơn khiếu nại nộp trước ngày 15/01/2018 và đơn khiếu nại các Thông báo tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành trước ngày 15/01/201 8, việc thụ lý hoặc từ chối thụ lý được thực hiện theo quy định pháp luật có hiệu lực trước ngày 15/01/2018;
  3. Việc thẩm định hồ sơ đơn: Các yêu cầu về hồ sơ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp quy định tại các điểm 6.4, 7.1.a.(ii), 7.2.b.(iii), 17.1.b.(ii), 17.4, 18.3.c.(ii), 20.1.c.(vi), 20.3.a, 22.2.c, 27.4, 27.5 và 47.1.h không áp dụng đối với các hồ sơ đơn nộp trước ngày 15/01/2018.

2. Đối với các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 15/01/2018, nếu các khoản phí, lệ phí đã nộp theo quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn thì không áp dụng các quy định về các khoản phí, lệ phí của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN./.

Minh Thư (Phòng QLCN&ChN)


Tin liên quan
Thông báo    31/08/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 2 năm 2020    11/08/2020
Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính    22/06/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    11/05/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 1 năm 2020    24/04/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    13/04/2020
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông    30/08/2019
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy    27/08/2019
Thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương    12/02/2019
Thông báo về Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến    12/02/2019

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!