Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Ngày 09/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định về quản lý tài...
Thông tư 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 Thông tư 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Ngày 11/06/2021 , Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) ban hành Thông tư  03/2021/TT-BKHCN...
Thông báo Thông báo
Sở Khoa học và Công nghệ trích xuất danh sách cụ thể các đơn đăng ký sở hữu công...
Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 7638/TB-SHTT về việc triển khai áp...

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!