Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang

     Xây dựng được đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý có năng lực là mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các ngành, các cấp trong tỉnh. Để làm được điều này, cần phải xác định được những năng lực mà người công chức lãnh đạo, quản lý cần phải có, định nghĩa rõ ràng về các năng lực, các biểu hiện của năng lực và các cấp độ năng lực. Khung năng lực đến thời điểm này đã được sử dụng rất rộng rãi và được xem là chuẩn mực trong khu vực công ở nhiều nước trên thế giới. Từ trước đến nay, trên cả nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng, chưa có văn bản hay tài liệu nào cung cấp thông tin một cách đầy đủ, rõ ràng về vấn đề này.

     Từ vấn đề cấp thiết trên, đề tài "Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang" đã được thực hiện. Đề tài do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm chủ trì, Thạc sĩ Phạm Hồng Ngọc và Thạc sĩ Dương Hồng Quang làm chủ nhiệm, đã hoàn thành được tất cả các nội dung đề ra.

     Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng bộ khung năng lực, làm cơ sở cho cơ quan, tổ chức đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, tuyển chọn, sắp xếp, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm những công chức lãnh đạo, quản lý thực sự có năng lực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang.

     Đề tài đã hệ thống hóa và góp phần làm phong phú thêm những tri thức về năng lực, quản lý nguồn nhân lực dựa vào năng lực, xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

     Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã giải quyết được yêu cầu quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý trong tỉnh đó là:

     - Xác định được những năng lực mà người công chức lãnh đạo, quản lý cần phải có, định nghĩa rõ ràng về các năng lực, các biểu hiện của năng lực và các cấp độ năng lực.

     - Đề xuất khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang. Về cơ bản, khung năng lực được chia thành 04 nhóm, mỗi nhóm có các năng lực đặc trưng khác nhau và chia thành nhiều cấp độ, mỗi cấp độ sẽ có các yêu cầu cụ thể.

     + Nhóm năng lực "Làm việc với người khác" gồm: Xây dựng các mối quan hệ, Giao tiếp, Làm việc nhóm, quản lý xung đột.

     + Nhóm năng lực "Giải quyết công việc" gồm: Quản lý công việc, Giải quyết vấn đề, Nghiên cứu và phân tích, Kế hoạch và tổ chức.

     + Nhóm năng lực "Lãnh đạo" gồm: Ra quyết định, Lãnh đạo nhóm, Phát triển người khác, Quản lý thực thi.

     + Nhóm năng lực "Tự quản lý" gồm: Chủ động, Thích ứng, Học để ứng dụng, Điều hòa căng thẳng.

     Sản phẩm "Sổ tay Khung năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang" có những ứng dụng rất thiết trong việc đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cũng như sắp xếp, bố trí, quy hoạch, bộ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong tỉnh.

     Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho thí điểm đánh giá năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý trong một số cơ hanh hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh. Qua đó làm rõ thực trạng và định hướng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý và tiếp tục nhân rộng ứng dụng tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và huyện.

     Đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại xuất sắc và được Hội đồng đề xuất tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trì cùng Sở Nội vụ mở rộng phạm vi nghiên cứu của đề tài; đưa sản phẩm sổ tay làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị, cũng như dùng làm cơ sở để đánh giá cán bộ cuối năm.

CN. Vũ Phương Thảo


Tin liên quan
Hướng dẫn định hướng nghiên cứu KH&CN tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 11/2019    09/12/2019
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!