Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Ngày 16/3/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ban hành Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 

Tại tỉnh Tiền Giang, ngày 17/11/2008, UBND tỉnh ban hành công văn số 6475/UBND-CN về việc chỉ định sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang là cơ quan đầu mối.

Ngày 26/6/2012, Bộ KHCN đã ban hành Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ban hành ngày 20/4/2011của Bộ KHCN .

Tại Khoản d, Điều 4 của Thông tư 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước ghi rõ: Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký,  nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian hai (02) năm.

 Tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học công nghệ, theo đó quy định: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu chính thức, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thẩm quyền (Sở KHCN được giao làm cơ quan đầu mối).

Tuy nhiên, trong những năm qua, việc các tổ chức, cá nhân đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học còn rất hạn chế. Bài viết này với mục đích nhắc lại các quy định của Bộ KHCN, các tổ chức, cá nhân có thể căn cứ vào đó chủ động liên hệ với cán bộ quản lý nhiệm vụ khoa học để được hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo 100% các đề tài, dự án đã nghiệm thu thực hiện đúng theo quy trình quy định.

Lê Ngọc


Tin liên quan
Hướng dẫn định hướng nghiên cứu KH&CN tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 11/2019    09/12/2019
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!