Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách  thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nhằm mục đích:

- Cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức gặp phải trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính.

* Đối tượng tham gia:

- Cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Lãnh đạo Sở chủ trì điều hành Hội nghị.

- Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị; công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa.

* Hình thức tổ chức:

- Trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức gặp phải trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trường hợp cá nhân, tổ chức được mời dự Buổi đối thoại vì lý do khách quan có báo cáo với Ban Tổ chức vắng mặt mà gửi ý kiến phản ánh, kiến nghị, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ gửi kết quả trả lời, giải đáp.

- Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại Buổi đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết.

* Nội dung đối thoại:

- Giải đáp những vướng mắc của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tải Kế hoạch về tại đây

Bảo Sơn (P.QLCN&ChN)


Tin liên quan
Hướng dẫn định hướng nghiên cứu KH&CN tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 11/2019    09/12/2019
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!