Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 355/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 nhằm mục tiêu:

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính là: Cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công;

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018.

Trong nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

- Gắn kết chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2018, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

- Đôn đốc triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018  tập trung vào 6 nội dung chủ yếu: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách bộ máy hành chính nhà nước, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính.

Đoàn Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)


Tin liên quan
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019
Thị trường công nghệ: Mức đầu tư gia tăng    14/06/2019
Công nghệ tạo thức ăn cho gia súc và cây trồng từ rơm, lá mía    14/06/2019
Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam    17/05/2019
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/05/2019
Ứng dụng công nghệ blockchain trong chăn nuôi    23/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!