Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường

Thực hiện công văn số 3568/BKHCN-Ttra ngày 26/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp, chỉ đạo xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật và công văn số 5350/UBND-KT ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phối hợp xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng cảnh sát kinh tế tổ chức và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại 19 Doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, kết quả kiểm tra như sau:

Về đo lường: 15/19 DN (chiếm tỉ lệ 78,95%) sử dụng 54 cột đo xăng dầu (CĐXD) phù hợp quy định về đo lường và 04/19 DN (chiếm tỉ lệ 21,05 %) sử dụng 04 cột đo xăng dầu không phù hợp quy định về đo lường. Cụ thể như sau:

+ Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo (cột đo xăng dầu) với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo: 58/58 cột đo xăng dầu (chiếm tỉ lệ 100%) phù hợp quy định.

+ Kiểm tra sự phù hợp của CĐXD với quy định về phê duyệt mẫu, kiểm định theo quy định: 58/58 CĐXD (chiếm tỉ lệ 100%) phù hợp quy định.

+ Kiểm tra sai số của kết quả phép đo so với giới hạn sai số cho phép: 54/58 CĐXD (chiếm tỉ lệ 93,10%) phù hợp quy định và 04/58 CĐXD (chiếm tỉ lệ 6,90%) không phù hợp quy định (sai số phép đo vượt quá sai số cho phép).

Về chất lượng: 17/19 DN (chiếm tỉ lệ 89,47%) kinh doanh xăng dầu có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 02/19 DN (chiếm tỉ lệ 10,53%) kinh doanh xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 1:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN). Cụ thể:

+ Kiểm tra việc công bố chủng loại nhiên liệu theo quy định: 58/58 CĐXD (chiếm tỉ lệ 100%) công bố chủng loại nhiên liệu phù hợp quy định.

+ Kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa xăng, dầu với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (lấy mẫu thử nghiệm đánh giá chất lượng): Chi cục đã lấy 09 mẫu xăng dầu gửi thử nghiệm đánh giá chất lượng (05 mẫu xăng RON95-III; 02 mẫu xăng RON95-II; 02 mẫu DO 0,05S). Kết quả 05 mẫu xăng RON95-III và 02 mẫu DO 0,05S phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 02 mẫu xăng RON95-II không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Xử lý của Đoàn kiểm tra:

Tham mưu Chi cục ban hành 04 Thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp đối với 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu (sử dụng cột đo xăng dầu có sai số phép đo không phù hợp quy định) và 02 Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với 02 mẫu xăng RON95-II không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 02 doanh nghiệp; lập 01 biên bản vi phạm hành chính về đo lường và 01 biên bản vi phạm hành chính về chất lượng; đề nghị Chi cục trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền nộp phạt là 33.992.550 đồng.

Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đều thực hiện tốt các quy định pháp luật về đo lường và chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp còn chủ quan, chưa quan tâm nhiều đến việc xây dựng kế hoạch định kỳ tự kiểm tra phương tiện đo, chưa xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Do vậy, trong thời gian tới Chi cục tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, chú trọng kiểm tra và nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện các nội dung như: Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa, dịch vụ và việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng và theo quy định của pháp luật.

Phòng QLĐL - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tin liên quan
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm    11/05/2020
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam    11/05/2020
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    04/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!