Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước
     Nhằm hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đào...
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn
Kết luận thanh tra Số 168/2017/KL-TT của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang ngày...
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
    Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thiết lập, triển khai trên cơ...
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017 Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017
      Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 56/KH-TĐC ngày 10/4/2017 đã được Sở...
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ
     Trong năm nay, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bộ KH&CN...
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia- Nâng tầm thương hiệu Doanh nghiệp tỉnh nhà Giải thưởng Chất lượng Quốc gia- Nâng tầm thương hiệu Doanh nghiệp tỉnh nhà
      Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thiết lập, triển khai trên...
Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 2847/TĐC-QLCL ngày...
Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Trong năm 2016, tình hình nhân sự tại các cơ quan hành chính trong huyện Gò Công Tây có nhiều...
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
Thực hiện kế hoạch kiểm tra số 23/KH-TĐC ngày 21/11/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng...

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích