Thanh tra và phòng chống tham nhũng Thanh tra và phòng chống tham nhũng

Bộ Khoa học và Công nghệ: triển khai thanh tra hành chính và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ: triển khai thanh tra hành chính và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014
Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra hành chính 2014 (được phê duyệt theo Quyết định...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!