Danh sách văn bản Danh sách văn bản

  Văn Bản Văn Bản

  Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020
  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Mắm tôm chà Gò Công
  Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất