Phòng thuộc sở Phòng thuộc sở

Văn phòng Sở Văn phòng Sở
CHỨC NĂNG: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chuyên môn thuộc Sở Khoa học và...
Thanh tra Sở Thanh tra Sở
CHỨC NĂNG Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Thanh tra Sở) là đơn vị...
Phòng Quản lý Khoa học Phòng Quản lý Khoa học
CHỨC NĂNG: Phòng Quản lý Khoa học là phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công...
Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
CHỨC NĂNG: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành có chức năng tham mưu, giúp Sở Khoa...