Phòng thuộc sở Phòng thuộc sở

Văn phòng Sở

CHỨC NĂNG:

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở.

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN:

1. Tng hợp, xây dựng chưong trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở;

2. Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định; tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

3. Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

4. Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy chế nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tống hp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và ch đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu tr trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; tiếp nhận, chuyn giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

6. Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các t chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

7. Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở;

8. Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện  làm việc của Sở;

9. Thực hiện công tác l tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;

10. Thực hiện báo cáo công tác hp tác quốc tế, hợp tác với t chức, cá nhân về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

11. Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính;

12. T chức của Văn phòng phòng Quỹ Phát trin khoa học và công nghệ tỉnh;

13. Thường trực các Hội đồng, Ban chỉ đạo của Sở: Hội đồng Lương; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng xét tuyn công chức, viên chức; Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ - Dân vận; Thường trực Ban chỉ đạo phòng chng tham nhũng của Sở; Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; Ban Chỉ huy quân sự; Ban Chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân ISO; Ban chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đổc Sở giao.

BIÊN CHẾ:

- Chánh Văn Phòng;

- 02 Phó Chánh Văn phòng;

- 02 Chuyên viên Tổng hợp;

- Chuyên viên pháp chế (kiêm nhiệm);

- Văn thư - Lưu trữ.


Tin liên quan
Văn phòng Sở    27/12/2017
Thanh tra Sở    27/12/2017
Phòng Quản lý Khoa học    27/12/2017
Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành    27/12/2017