Phòng thuộc sở Phòng thuộc sở

Thanh tra Sở

CHỨC NĂNG

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Thanh tra Sở) là đơn vị chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dn, theo dõi, đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

5. Hướng dẫn, kiềm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tồng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;

9. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

10. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

BIÊN CHẾ: 

- 1 Chánh thanh tra 
- 1 Phó Chánh thanh tra
- 1 Thanh tra viên (hoặc chuyên viên làm công tác thanh tra).


Tin liên quan
Văn phòng Sở    27/12/2017
Thanh tra Sở    27/12/2017
Phòng Quản lý Khoa học    27/12/2017
Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành    27/12/2017