Phòng thuộc sở Phòng thuộc sở

Phòng Quản lý Khoa học

CHỨC NĂNG:

Phòng Quản lý Khoa học là phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát trin công nghệ.

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN:

1. Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho t chức, cá nhân;

2. Theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

3. Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu;

4. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

5. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

6. Thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh;

7. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học ngắn hạn và dài hạn;

8. Quản lý về nội dung chuyên môn đối với các dự án hợp tác quốc tế do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ dự án;

9. Tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

10. Quản lý các hoạt động chuyên môn của cán bộ khoa học và công nghệ cấp huyện;

11. Quản lý nhân sự và tài sản của phòng theo phân cấp của Sở;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

BIÊN CHẾ:

1 Trưởng phòng.

- 1 Phó phòng.

- 3 chuyên viên.


Tin liên quan
Văn phòng Sở    27/12/2017
Thanh tra Sở    27/12/2017
Phòng Quản lý Khoa học    27/12/2017
Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành    27/12/2017