Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ


Nhiệm vụ: Thử nghiệm nuôi ghép cá măng biển (Chanos chanos) với tôm sú (Penaeus monodon) trong mô hình quảng canh cải tiến tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
Mã nhiệm vụ: ĐTCN 05/17
Thuộc chương trình/đề tài/dự án:
Lĩnh vực nghiên cứu

- Tên lĩnh vực nghiên cứu: Nông, lâm, ngư nghiệp
- Mã lĩnh vực nghiên cứu: 4

Loại nhiệm vụ: Đề tài KHCN
Cấp quản lý nhiệm vụ: Cơ sở
Tổ chức chủ trì

- Trường Đại học Tiền Giang
- Địa chỉ: 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
- SĐT: (0273) 6250200
- Cơ quan chủ quản: UBND tình Tiền Giang

Chủ nhiệm

Họ và tên: Trương Khắc Hiếu

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng BM NTTS

Cá nhân tham gia

TS. Trương Khắc Hiếu 

Ths. Lâm Quang Huy 

Ths. Hồ Đại 

TS. Phan Công Kỉnh 

Ths. Nguyễn Văn Hải 

Ths. Nguyễn Trung Hòa  

SV. Nguyễn Thị Phước An 

SV. Đặng Duy Khánh 

SV. Phạm Thị Huỳnh Như 

SV. Nguyễn Thị Hương Em

Mục tiêu nghiên cứu

​Thử nghiệm nuôi ghép cá măng biển (Chanos chanos) với tôm sú (Penaeus monodon) trong mô hình quảng canh cải tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người nuôi tôm quảng canh tại  huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Phương pháp nghiên cứu

​Đây là đề tài mang tính chất thực nghiệm đã áp dụng thành công ở nước ngoài. Mô hình nuôi ghép cá măng với một số mật độ khác nhau trong ao nuôi tôm sú được triển khai ngay trong điều kiện thực tế sản xuất của người nông dân. Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp nghiên cứu mang tính chất khoa học liên quan đến thu mẫu định kỳ các yếu tố thủy lý hóa, thủy sinh vật, sự tăng trưởng, tỉ lệ sống của các đối tượng tôm, cá nuôi và hiệu quả kinh tế của mô hình. Đồng thời các số liệu thu thập được phân tích bằng thống kê mô tả, phân tích, so sánh… thông qua phần mềm SAS, excel.

Nội dung nghiên cứu

Nội dung I: Khảo sát, chọn điểm và bố trí mô hình thử nghiệm

Nội dung II: Đánh giá các chỉ tiêu môi trường nước và đất

Nội dung III: Đánh giá một số chỉ tiêu sinh trưởng và tỉ lệ sống  của tôm, cá

​Nội dung IV: Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình

Kết quả dự kiến

- Mô hình nuôi ghép cá măng với tôm sú tối ưu nhất về môi trường nuôi và hiệu quả kinh tế

- Quy trình nuôi ghép

- Bài báo khoa học trên Tạp chí Đại học Tiền Giang

Thời gian thực hiện dự kiến: 18 tháng, Từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019
File đính kèm: