Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ


Nhiệm vụ: Tạo lập quản lý và quảng bá Nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” cho quả sầu riêng huyện Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang
Mã nhiệm vụ: ĐTCSNN 02/17
Thuộc chương trình/đề tài/dự án:
Lĩnh vực nghiên cứu

- Tên lĩnh vực nghiên cứu: Trồng trọt
- Mã lĩnh vực nghiên cứu: 401

Loại nhiệm vụ: Đề tài KHCN
Cấp quản lý nhiệm vụ: Cơ sở
Tổ chức chủ trì

- Trung tâm nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK
- Địa chỉ: 22 Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 028 3519 4666
- Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

Chủ nhiệm

Họ và tên: DƯƠNG THÀNH LONG

Học hàm, học vị / Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Ngoại giao.

 

Cá nhân tham gia

LS-CN Dương Thành Long

CN Võ Quang Hùng

TS. Cao Văn Phụng

CN Đỗ Việt Dũng

PGS. TS. Dương Phúc Tý

CN Nguyễn Thùy Dương

CN Đào Kim Huệ

CN. Nguyễn Minh Thư

CN. Trần Minh Tuân

Mục tiêu nghiên cứu

1. Tạo lập nhãn hiệu tập thể cho quả sầu riêng huyện Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang, cụ thể là xác lập hồ sơ đơn, và đạt văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu tập thể “sầu riêng Cai Lậy”.

2. Xác lập mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể và ban hành hệ thống công cụ phục vụ quản lý nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Cai Lậy.

3. Xây dựng một số công cụ quảng bá cơ bản làm tiền đề cho hoạt động quảng bá, phát triển nhãn hiệu tập thể.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng để thực hiện nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện bằng cách thảo luận giữa các chuyên gia nhằm vạch rõ mục tiêu nghiên cứu, nắm bắt tổng quan về đề tài nghiên cứu, một số câu hỏi nghiên cứu và phương pháp thu thập thông tin cũng sẽ được làm rõ. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng nhằm lượng hóa thành phần nguyên vật liệu của sản phẩm để đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thông qua việc áp dụng các công cụ phân tích thống kê và kiểm định giả thuyết nghiên cứu. 

Việc thu thập số liệu được thực hiện bằng cách nghiên cứu tài liệu sẵn có hoặc sử dụng phương pháp phỏng vấn bằng bảng câu hỏi đối thoại trực tiếp hoặc sử dụng phương pháp chuyên gia thông qua các cuộc hội thảo chuyên đề.

Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Khảo sát và xây dựng kế hoạch thực hiện

Nội dung 2: Tạo lập NHTT cho quả sầu riêng huyện Cai Lậy

Nội dung 3: Xác lập mô hình quản lý NHTT và ban hành hệ thống công cụ quản lý NHTT

Nội dung 4: Xây dựng một số công cụ quảng bá

Nội dung 5 : Báo cáo tổng kết đề tài

Kết quả dự kiến

Nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy”.

Thời gian thực hiện dự kiến: 15 tháng, Từ 01/2018 – 3/2019
File đính kèm: