Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ


Nhiệm vụ: Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang
Mã nhiệm vụ:
Thuộc chương trình/đề tài/dự án:
Lĩnh vực nghiên cứu

- Tên lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế và kinh doanh
- Mã lĩnh vực nghiên cứu: 502

Loại nhiệm vụ: Dự án KHCN
Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh
Tổ chức chủ trì

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
- Địa chỉ: số 23, đường 30/4, P. 1, TP. Mỹ Tho, TG
- SĐT: (0273) 3873153
- Cơ quan chủ quản: UBND tình Tiền Giang

Chủ nhiệm

Họ và tên: Phạm Hồng Ngọc

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Cá nhân tham gia

  1. Tiến sĩ Trần Thanh Đức
  2. Cử nhân Phạm Văn Trọng
  3. Thạc sĩ Phạm Hồng Ngọc
  4. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Đức
  5. Cử nhân Nguyễn Quốc Thắng
  6. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Ánh
  7. Thạc sĩ Dương Hồng Quang

Mục tiêu nghiên cứu

​Xây dựng bộ khung năng lực, làm cơ sở cho việc nâng cao năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang.

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp chuyên gia;

- Phương pháp điều tra xã hội học bằng bảng hỏi;

- Phương pháp thống kê;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh.

Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu lý luận vầ năng lực và xây dựng khung năng lực trong quản lý nguồn nhân lực.

- Xác định yêu cầu về năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh.

- Đề xuất khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh.

Kết quả dự kiến

 

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

- Báo cáo kết quả điều tra xã hội học.

- Sổ tay “Khung năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý”

Trình bày bộ khung năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý mà cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể sử dụng để tự đánh giá và đánh giá năng lực.

Thời gian thực hiện dự kiến: 24 tháng
File đính kèm: