Nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN

DANH SÁCH NHIỆM VỤ
 

Tên đề tài - dự án Năm thực hiện Cấp quản lý Lĩnh vực Đã đăng kí File Trạng thái
Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp bệnh chổi rồng và bệnh chết nhánh trên nhãn tiêu da bò tại tỉnh Tiền Giang 2011 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
Đã kết thúc
Đánh giá thực trạng môi trường đất và phân vùng thích nghi nông, lâm, ngư nghiệp huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang 2013 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
Đã kết thúc
Tổng cộng 2 Nhiệm vụ Đang thực hiện