Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019

Ngày 07/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-SKH&CN về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở năm 2019 với mục tiêu như sau:

- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân và ứng dụng CNTT thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sở KH&CN, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt động của Sở KH&CN trên môi trường mạng;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao khả năng tương tác hai chiều giữa người dân và doanh nghiệp với Sở KH&CN, từ đó đem lại hiệu quả giao dịch hành chính.

Nội dung của Kế hoạch này bao gồm ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn thông tin.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra thì lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc phải quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động, chịu trách nhiệm về công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các phòng và đơn vị; gương mẫu, tiên phong trong việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành./.

 

Bảo Sơn (P.QLCN&ChN)


Tin liên quan
Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    19/09/2019
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến    02/05/2019
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019    20/03/2019
Nâng cao chất lượng tiếp công dân    21/01/2019
Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ    04/01/2019
Quy định mới về xét tuyển viên chức    05/12/2018
Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018    01/11/2018
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018    25/09/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế    19/09/2018
Phân công công chức tiếp công dân thường xuyên    03/08/2018