Ngày pháp luật Ngày pháp luật

Phân công công chức tiếp công dân thường xuyên Phân công công chức tiếp công dân thường xuyên
Phân công công chức tiếp công dân thường xuyên (Xem tại đây)
Đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC Đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC
Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm cung cấp những thông...
Thông tư 05/2017/TT-BNV - Quy định mới về xếp lương ngạch công chức hành chính Thông tư 05/2017/TT-BNV - Quy định mới về xếp lương ngạch công chức hành chính
Ngày 15 tháng 8 năm 2017,  Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ...
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...
Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập
Ngày 14.6.2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ...
Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày 27.1.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng...
VĂN BẢN MỚI