Ngày pháp luật Ngày pháp luật

Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018
Thực hiện Công văn số 283/LĐLĐ ngày 11/10/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tuyên truyền,...
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về hưởng ứng Ngày Pháp...
Phân công công chức tiếp công dân thường xuyên Phân công công chức tiếp công dân thường xuyên
Phân công công chức tiếp công dân thường xuyên (Xem tại đây)
Đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC Đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC
Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm cung cấp những thông...
Thông tư 05/2017/TT-BNV - Quy định mới về xếp lương ngạch công chức hành chính Thông tư 05/2017/TT-BNV - Quy định mới về xếp lương ngạch công chức hành chính
Ngày 15 tháng 8 năm 2017,  Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ...
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...
VĂN BẢN MỚI