Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Trích yếu:Sở Khoa học và Công nghệ gửi dự thảo“Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”. Kính đề nghị Quý cơ quan tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch nêu trên.
Tóm tắt:
Đơn vị: SKHCN
Ngày bắt đầu: 22-01-2021 Ngày hết hạn: 29-01-2021
VĂN BẢN MỚI