Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Khoản 8, 9 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:Dự thảo Quyết định bãi bỏ Khoản 8, 9 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Tóm tắt:
Đơn vị: SKHCN
Ngày bắt đầu: 25-02-2019 Ngày hết hạn: 05-03-2019
VĂN BẢN MỚI