Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Ngày bắt đầu 22-01-2021 Ngày hết hạn 29-01-2021

0
Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 27-02-2019 Ngày hết hạn 04-03-2019

0
Tải về
(19-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Khoản 8, 9 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 25-02-2019 Ngày hết hạn 05-03-2019

0
Tải về
(12-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Ngày bắt đầu 31-01-2019 Ngày hết hạn 28-02-2019

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạotrên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025

Ngày bắt đầu 20-08-2018 Ngày hết hạn 04-09-2018

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025

Ngày bắt đầu 19-06-2017 Ngày hết hạn 26-06-2017

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 15-05-2017 Ngày hết hạn 26-05-2017

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
VĂN BẢN MỚI