Các biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp tỉnh) Các biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp tỉnh)
-  Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án), Mẫu A1-ĐXNV ( Xem tại đây ) -  Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và...
Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp cơ sở) Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp cơ sở)
- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (dùng cho đề tài hoặc đề án), Mẫu A1-ĐXNV ( Xem tại đây ) - Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở...
Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-SKH&CN ngày 30/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...
BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC
BAN GIÁM ĐỐC 1. Ông Dương Văn Bon - Giám đốc: - Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo chế độ thủ...
Công khai ngân sách nhà nước năm 2021 Công khai ngân sách nhà nước năm 2021
1. Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ ( Xem tại đây )   2.  Quyết định về việc công khai dự toán ngân...