Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận Thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ

Ngày 14/7/2014,  Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang có kết luận thanh tra số 284/KL-TTra như sau:

 

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ

 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 62/QĐ-TTra ngày 22/4/2014 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Từ 12 tháng 5 năm 2014 đến ngày 10 tháng 6 năm 2014, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ.

Xét báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ngày 24/6/2014 của Đoàn thanh tra,

Kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

1. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-UB ngày 09/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ có chức năng là đầu mối tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ tư vấn thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống theo quy định của pháp luật. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

2.1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan:

2.1.1. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng: Báo cáo việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của đơn vị hàng năm có xây dựng kế hoạch thực hiện của năm tiếp theo (Báo cáo số 119b/BC-TrTNCƯD ngày 19/12/2013).

 

 2.1.2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Việc tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị bằng hình thức 01 tháng đơn vị tổ chức 01 buổi sinh hoạt văn bản cho toàn thể cán bộ công chức, có ghi lại biên bản buổi sinh hoạt và đính kèm danh mục văn bản hàng tháng được tuyên truyền, hàng quý đơn vị có thống kê số lượng văn bản đã được tuyên truyền. Đơn vị có tham gia các buổi sinh hoạt tuyên truyền chung của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác phòng, chống tham nhũng.

2.1.3. - Việc công khai minh bạch về tài chính: Định kỳ, 6 tháng và cuối năm, đơn vị có xây dựng báo cáo tài chính và niêm yết công khai tại đơn vị theo đúng quy định.

2.1.4. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị:

Đơn vị có xây dựng các quy chế như: Quy chế làm việc, Quy chế đào tạo, Quy chế chấm công lương chuyên cần, quy chế mua sắm vật tư hàng hóa, Quy chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên, các căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế không được thể hiện trong văn bản và việc bàn thảo lấy ý kiến tập thể để ban hành quy chế chưa được thể hiện rõ, chỉ nêu trong cuộc họp thông qua quy chế.

2.1.5. Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác: Đơn vị có thực hiện theo quy định, trong thời gian qua không có trường hợp phản ảnh từ bên ngoài; việc chuyển đổi vị trí công tác có thực hiện theo đúng trình tự quy định.

2.1.6. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị: Qua biên bản các cuộc họp và hội nghị cán bộ, công chức viên chức của đơn vị có thực hiện công khai và có báo cáo góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, thực hiện tốt tính tập thể.

2.1.7. Việc công khai trong công tác tổ chức, tuyển dụng cán bộ: Việc tuyển dụng công nhân và viên chức của đơn vị có tổ chức xét tuyển và hợp đồng theo quy định, có công khai việc tuyển dụng theo nhu cầu công việc của đơn vị.

2.1.8. Việc công khai minh bạch trong mua sắm, xây dựng cơ bản, quản lý các đề tài- dự án đầu tư.

Đơn vị có công khai kết quả mua sắm tài sản các đề tài dự án và việc mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ công tác thường xuyên của đơn vị theo quy chế mua sắm vất tư, hàng hóa do đơn vị xây dựng.

2.1.9. Việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ công chức:

Từ đầu năm 2014 Trung tâm có thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của các đối tượng phải kê khai và có niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-TTCP. 

2.2. Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền phổ biến và xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, có biện pháp phòng ngừa tham nhũng của đơn vị và được quán triệt cho toàn thể viên chức và người lao động để thực hiện.

3. Nhận xét và kết luận:

- Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ thực hiện tốt việc tuyên tuyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  Đơn vị đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như:

+ Công khai, minh bạch trong hoạt động như mua sắm tài sản thiết bị, quản lý tài chính.

+ Thực hiện đúng các chế độ định mức của đơn vị.

+ Thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức đúng đối tượng phải kê khai.

- Tuy nhiên đơn vị còn có những thiếu sót như sau: Việc soạn thảo, xây dựng các Quy chế và ra Quyết định ban hành Quy chế chưa đúng quy định, như việc áp dụng các căn cứ pháp lý hiện hành, việc lấy ý kiến tập thể để ban hành quy chế phải được thể hiện bằng văn bản.

- Về trách nhiệm: Tồn tại những thiếu sót trên là do cán bộ tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm chưa nghiên cứu đầy đủ các văn bản hướng dẫn trong quá trình xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động theo đúng quy định.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

 Kiến nghị Giám đốc Sở chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ khắc phục những thiếu sót nêu trên trong thời gian tới./.

CHÁNH THANH TRA

(Đã ký)

Nguyễn Văn Re

 

Nơi nhận:

- Trung tâm NCƯD&DV KHCN;

- Lưu: VT, TTra.


Tin liên quan
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    28/09/2016
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    23/05/2016

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!