Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang

Ngày 21/11/2014, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang có Kết luận thanh tra số 517/KL-SKH&CN như sau:

 

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 117/QĐ-SKH&CN ngày 13/10/2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Từ ngày 21 tháng 10 năm 2014 đến ngày 14 tháng 11 năm 2014, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

Xét báo cáo kết quả thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang ngày 19/11/2014 của Đoàn thanh tra,

Kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang là đơn vị hành chính trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-UB ngày 07/01/1986 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 25/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang có chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Văn phòng TBT) tại tỉnh Tiền Giang theo quy định của pháp luật.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

2.1. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật vềcông tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo: Việc tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại đơn vị bằng hình thức 01 tháng đơn vị tổ chức 01 buổi sinh hoạt văn bản cho toàn thể cán bộ công chức viên chức, có ghi lại biên bản buổi sinh hoạt và đính kèm danh mục văn bản hàng tháng được tuyên truyền, hàng quý đơn vị có thống kê số lượng văn bản đã được tuyên truyền. Đơn vị có tham gia các buổi sinh hoạt tuyên truyền chung của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

2.2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân của đơn vị:

- Chi cục có ban hành Quy chế hoạt động, ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TĐC ngày 15/11/2012, định kỳ tiếp công dân vào ngày 01 hàng tháng, nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ thì tính ngày tiếp công dân là ngày tiếp theo sau ngày nghỉ; theo chức năng, nhiệm vụ được phân công Phòng Hành chính – Tổng hợp thường xuyên thực hiện công việc tiếp công dân tại đơn vị, từ tháng 01/2013 đến thời điểm thanh tra, đơn vị không tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trực tiếp của công dân tại nơi tiếp công dân của đơn vị. Các cuộc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân mà đơn vị nhận được thông qua bằng công văn đến, đơn thư, điện thoại trực tiếp đến đơn vị. Hiện tại thời điểm thanh tra Chi cục chưa bố trí được phòng riêng và các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tiếp công dân mà chỉ bố trí tạm với các phòng chuyên môn của đơn vị để tiếp công dân.

2.3. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị:

- Chi cục có ban hành Quyết định số 06/QĐ-TĐC ngày 21/5/2009 về việc ban hành thủ tục giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực TCĐLCL của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang.

- Chi cục có ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính ngày 04/7/2014 và Quy trình giải quyết tố cáo về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày 05/9/2014 của đơn vị.

 Theo báo cáo của đơn vị từ tháng 01/2013 đến tháng 9/2014 Chi cục đã tiếp nhận và giải quyết 05 thông tin gồm: 03 tố cáo của cá nhân, 01phản ánh  của tổ chức về chất lượng xăng dầu, gian lận về đo lường và 01 đơn thư khiếu nại về tính pháp lý của người ra Quyết định hành chính của đơn vị Chi cục. Qua xem xét, kết quả giải quyết của Chi cục đã thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-TĐC ngày 21/5/2009 về việc ban hành thủ tục giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực TCĐLCL của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang.

-   Trong  các hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị còn có 01 hồ sơ giải quyết tố cáo về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhưng đối tượng bị tố cáo đã khiếu nại quyết định kiểm tra như sau:

+ Việc tiếp nhận thông tin tố cáo: Còn 01 trường hợp thông tin về người tố cáo chưa cụ thể (không có tên, địa chỉ người tố cáo) dẫn đến việc ra quyết định kiểm tra chưa có căn cứ.

+ Việc cấp phó ban hành quyết định thành lập đoàn kiềm tra đề giải quyết tố cáo thiếu cơ sở pháp lý, người ra quyết định kiểm tra không đủ thẩm quyền.

Qua quá trình giải quyết đơn thư Chi cục đã nhận thấy thiếu sót và đã ban hành các quyết định giải quyết đúng quy định.

- Việc thực hiện thông tin, báo cáo về công tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo: Đơn vị có thực hiện việc báo cáo hàng tháng theo yêu cầu báo cáo về Thanh tra Sở để phục vụ cho báo cáo về công tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của Thanh tra Sở.

2.4. Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền phổ biến và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, có ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Quy trình giải quyết tố cáo về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng của đơn vị và được quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức viên chức để thực hiện.

3. Nhận xét và kết luận:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt việc tuyên tuyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt việc tiếp công dân, có Quy chế quy định Ban lãnh đạo tiếp công dân và phân công Phòng chuyên môn thường xuyên thực hiện công việc tiếp công dân tại đơn vị. Tuy nhiên, Chi cục chưa bố trí được phòng riêng và các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tiếp công dân theo quy định.

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang: Từ tháng 01/2013 đến tháng 9/2014 Chi cục đã tiếp nhận và giải quyết 05 thông tin gồm: 03 tố cáo của cá nhân, 01phản ánh của tổ chức về chất lượng xăng dầu, gian lận về đo lường; và 01 đơn thư khiếu nại về tính pháp lý của người ra Quyết định hành chính của đơn vị Chi cục. Qua xem xét, kết quả giải quyết của Chi cục đã thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-TĐC ngày 21/5/2009 về việc ban hành thủ tục giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực TCĐLCL của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang.

- Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Đã tuyên truyền, triển khai trong nội bộ Chi cục; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành. Bên cạnh đó, trước thời điểm thanh tra, Chi cục cũng đã có phát hiện và xử lý kịp thời các thiếu sót, có kiểm điểm trách nhiệm cụ thể của các thành viên có liên quan trước toàn thể đơn vị để rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, do lãnh đạo Chi cục mới được điều động về nên chưa kịp thời ban hành các quy trình mới theo Luật tố cáo và Luật khiếu nại.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

 Đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang cần bố trí sắp xếp nơi tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định, có trang bị tủ sách pháp luật và sổ tiếp công dân theo mẫu quy định. Ngoài ra, Chi

cục cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật trong công tác triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. /.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Dương Văn Bon

 

 

Nơi nhận:

- Chi cục TCĐLCL;

- Lưu: VT, P.QLCN&TT,TTra.


Tin liên quan
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    27/04/2021
Kết luận thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế    04/03/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!