Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn

 

 
   
  

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 27/01/2015 của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 04/QĐ-TT ngày 12/01/2015 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng.

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 18/20 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn, trong đó có: 10 cơ sơ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; 05 cơ sở sang chiết, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc (có 02 cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc tại thời điểm thanh tra đã ngừng kinh doanh). 18 cơ sở đươc thanh tra có 05 cơ sở sản xuất (01 sang chiết gas, 02 sản xuất phân bón, 02 sản xuất thức ăn gia súc).

2. Kết quả thanh tra

2.1. Về việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng: Đoàn thanh tra đã kiểm tra 05 cơ sở sản xuất: có 03 cơ sở đều thực hiện việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng theo đúng quy định, 02 cơ sở có hợp đồng đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm theo quy định(01 cơ sở hồ sơ đã được chấp nhận chờ cấp giấy chứng nhận).

2.2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường: Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra định lượng 13 lô sản phẩm hàng hóa của 13 cơ sở, kết quả các lô sản phẩm hàng hóa đều có lượng phù hợp theo quy định.

2.3. Việc sử dụng mã số mã vạch: Kiểm tra 01 cơ sở sản xuất sản phẩm, hàng hóa có sử dụng mã số mã vạch, cơ sở thực hiện đúng quy định.

2.4. Việc ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa: Đoàn thanh tra đã kiểm tra việc ghi nhãn các sản phẩm hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; qua kiểm tra các cơ sở buôn bán sản phẩm hàng hóa đều có nhãn ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ.

2.5. Về sở hữu trí tuệ: Có 04 cơ sở sản xuất có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và ghi chỉ dẫn sở hữu công nghiệp trên nhãn sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì theo đúng quy định; 01 cơ sở đang tiến hành đăng ký nhãn hiệu và đã được chấp nhận đơn hợp lệ.

3. Nhận xét và kết luận:

Qua cuộc thanh tra nhận thấy các cơ sở đều thực hiện tốt những quy định theo nội dung thanh tra, đã cử người tiếp Đoàn và cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn làm việc. Nhìn chung các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thanh tra thực hiện tốt các quy định về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng, việc ghi nhãn hàng hóa và việc đăng ký sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và việc sử dụng mã số mã vạch.

Qua cuộc thanh tra nhận thấy các cơ sở đều thực hiện tốt những quy định theo nội dung thanh tra, đã cử người tiếp Đoàn và cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn làm việc. Nhìn chung các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thanh tra thực hiện tốt các quy định về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng, việc ghi nhãn hàng hóa và việc đăng ký sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và việc sử dụng mã số mã vạch.

Bên cạnh đó, có 02 cơ sở sản xuất hàng hóa chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng đầy đủ theo quy định, Tuy nhiên tại thời điểm thanh tra 02 cơ sở này đã trình được bằng chứng đang tiến hành xây dựng hợp đồng và hồ sơ đã được chấp nhận chờ cấp giấy chứng nhận.

4. Các biện pháp xử lý:

Yêu cầu cơ sở sản xuất chưa công bố hợp chuẩn, hợp quy phải thưc hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật trước khi đưa sản phẩm vào kinh doanh./.

 

     

Nơi nhận                                                                           CHÁNH THANH TRA 

- Phòng QL CN&TT (Công bố trên Website);

- Lưu VT, TTra.

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Văn Re


Tin liên quan
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    27/04/2021
Kết luận thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế    04/03/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!