Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận Thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo

Ngày 21/4/2014,  Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang có kết luận thanh tra số 150/KL-SKH&CN như sau:

 

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo

 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 29/QĐ-TTra ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang về việc thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

Tổng số cơ sở được thanh tra là 25, trong đó có 7 cơ sở x-quang tư nhân, 18 cơ sở trực thuộc nhà nước. Trong các cơ sở được thanh tra có 01 cơ sở có thiết bị bức xạ (máy chụp x-quang) đã ngưng sử dụng do kiểm định không đạt. Có 02 cơ sở không sử dụng các phương tiện đo nhóm 2.

2. Kết quả thanh tra:

2.1. Về an toàn bức xạ, hạt nhân:

-  Việc khai báo, giấy phép hoạt động: Có 01 cơ sở sử dụng máy x-quang có giấy phép hết hiệu lức và 08 cơ sở đã lập hồ sơ xin cấp phép nhưng chưa được thẩm định cấp phép hoặc thẩm định không đạt yêu cầu để được cấp phép.

Cơ sở đang sử dụng máy x-quang có giấy phép đã hết hiệu lực: Phòng khám Đa khoa thuộc Trung tâm y tế huyện Cai Lậy; địa chỉ: ĐT 868, khu 3, TT. Cai Lậy, Cai Lậy.

08 Cơ sở đang chờ thẩm định cấp phép gồm:

+ Bệnh viện Đa Khoa Trung tâm Tiền Giang; địa chỉ: 02, Hùng Vương, P.1, TP. Mỹ Tho.

+ Phòng khám Đa khoa Nguyên Phương; địa chỉ: 271, khu 4. TT.Cái Bè, huyện Cái Bè.

+ Phòng khám Quân dân y; địa chỉ: Ấp Mới, xã Long Định, Châu Thành

+ Trung tâm Y tế huyện Châu Thành; địa chỉ: Ấp Rẫy, TT. Tân Hiệp, Châu Thành

+ Trung tâm Y tế huyện Tân Phước; địa chỉ: Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước.

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy; địa chỉ: QL1, TT. Cai Lậy, huyện Cai Lậy

+ Phòng khám Đa khoa tư nhân Hậu Mỹ; địa chỉ: Ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, Cái Bè.

+ Trung tâm Y tế Thị xã Gò Công; địa chỉ: Nguyễn Văn Côn, KP 1, P.3, TX.Gò Công.

- Về Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ: Các cơ sở sử dụng máy x-quang đều có quyết định người phụ trách an toàn bức xạ, trong đó có 01 cơ sở có Quyết định bổ nhiệm người phụ trách ATBX không đúng quy định.

- Chứng chỉ đào tạo nhân viên bức xạ: Hầu hết nhân viên bức xạ của các cơ sở x-quang đều có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ bức xạ, tuy nhiên một số nhân viên có chứng chỉ đã hết hiệu lực và đã yêu cầu cơ quan quản lý tổ chức đào tạo lại theo quy định.

- Việc theo dõi, lập và lưu giữ hồ sơ sức khỏe, kết quả liều cá nhân của nhân viên: Các cơ sở đều có hợp đồng cung cấp liều kế; có lưu giữ đầy đủ hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ theo quy định. 01 cơ sở có nhân viên có kết quả liều cao.

- Hồ sơ kỹ thuật máy, kiểm tra chất lượng máy định kỳ: Hầu hết các cơ sở đều có lưu giữ hồ sơ kỹ thuật máy; Việc kiểm tra chất lượng máy theo định kỳ, có 02 cơ sở thực hiện chưa đầy đủ theo quy định.

- Việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ (quy trình vận hành, nội quy, phương án ứng phó sự cố, đèn báo, biển báo, bảo hộ lao động…). Hầu hết Các cơ sở được thanh tra đều thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo bức xạ và đảm bảo an toàn bức xạ theo quy định. Có 03 cơ sở không có nhật ký vận hành cho từng máy, Có 01 cơ sở không trang bị áo chì theo quy định.

- Việc báo cáo định kỳ về hoạt động của cơ sở bức xạ: Có 05 cơ sở không thực hiện báo cáo hoạt động an toàn bức xạ định kỳ theo quy định.

2.2. việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2:

- Trong 25 cơ sở được thanh tra, đa số các cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2 gồm 02 loại là: máy điện tim và huyết áp kế. Trong đó có 06 cơ sở chưa thực hiện việc kiểm định các phương tiện đo; có 02 cơ sở không sử dụng các phương tiện đo.

- Có 02 cơ sở có phương tiện đo (huyết áp kế) đã hết hiệu lực kiểm định. Phương tiện đo (huyết áp kế) không đạt sau khi kiểm định có tỉ lệ cao (98/252 huyết áp kế) của 04 cơ sở.

3. Nhận xét và kết luận:

Nhìn chung các cơ sở bức xạ có quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn bức xạ của đơn vị, có lưu hồ sơ về kỹ thuật máy, có trang bị các điều kiện bảo đảm ATBX, có bổ nhiệm người phụ trách ATBX. Tuy nhiên còn một số cơ sở không thực hiện đầy đủ các quy định về ATBX hạt nhân như: sử dụng thiết bị có giấy phép đã hết hiệu lực hơn 30 ngày (09 cơ sở); không khai báo việc ngưng sử dụng, chờ thanh lý với máy bị hư (01 máy); không khai báo sự thay đổi về nhân viên bức xạ; không theo dõi và lưu giữ hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ; không kiểm tra chất lượng máy đầy đủ, định kỳ theo quy định (02 cơ sở) và không báo cáo hoạt động ATBX hàng năm theo quy định (05 cơ sở). Việc kiểm định phương tiện đo nhóm 2 chưa được thực hiện tốt tại một số cơ sở do các cơ sở này tiến hành thống kê các phương tiện đo đang sử dụng ở tuyến dưới còn chậm và một số cơ sở đang đề xuất trang bị mới số phương tiện đo (huyết áp kế) đã sử dụng lâu năm.

 Nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót trên là do lãnh đạo các đơn vị chưa phân công rõ chức năng nhiệm vụ của người phụ trách ATBX. Một số cơ sở chưa thật sự quan tâm đến hiệu lực của các giấy phép liên quan đến công việc bức xạ và chưa hiểu rõ những quy định về khai báo, báo cáo hoạt động định kỳ về công việc bức xạ theo quy định.

4. Các biện pháp xử lý:

Sở đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở sử dụng máy x-quang có giấy phép hết hiệu lực theo Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ với số tiền phạt là 4,5 triệu đồng, cơ sở vi phạm đã chấp hành xong quyết định phạt./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Dương Văn Bon

Nơi nhận:

- Phòng QLCN&TT;

- Lưu:VT, TTra.


Tin liên quan
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    28/09/2016

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!