Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận Thanh tra hành chính việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị

                                                

 

Tiền Giang, ngày  09 tháng 11 năm 2015

 

KẾT LUẬN

Về việc thanh tra hành chính việc mua sắm,
quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị

Thực hiện Quyết định thanh tra số 127/QĐ-TT ngày 05/10/2015 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra hành chính đối với Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học Công nghệ từ ngày 06/10/2015 đến ngày 06/11/2015, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học Công nghệ.

Xét báo cáo kết quả của thanh tra hành chính việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra.

Chánh Thanh tranh Sở kết luận như sau:

1. Khái quát chung

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-UB ngày 09/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ có chức năng là đầu mối tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ tư vấn thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống theo quy định của pháp luật.Cụ thể như sau:

-  Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu KHCN trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất và đời sống.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

- Duy trì các hoạt động tư vấn, dịch vụ, sản xuất kinh doanh các sản phẩm về nấm ăn và nấm dược liệu.

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo các thiết bị, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

- Thực hiện các hợp đồng tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và qui định của pháp luật.

- Tư vấn thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình, quy trình công nghệ kỹ thuật xử lý môi trường, xử lý nước cấp sinh hoạt nông thôn, tư vấn thiết kế các thiết bị thuộc lĩnh vực cơ điện, vật liệu composite. Dịch vụ tư vấn kiểm toán năng lượng. (bổ sung nhiệm vụ giám sát xây dựng các công trình xử lý môi trường; xử lý nước cấp sinh hoạt nông thôn và dịch vụ tư vấn kiểm toán năng lượng)

 - Dịch vụ sửa chữa hiệu chuẩn và kiểm định các thiết bị đo lường (cân các loại, đồng hồ nước, đồng hồ điện, trụ bơm xăng dầu …).

- Quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản… của Trung tâm theo qui định của Nhà nước, phân cấp của UBND tỉnh và Sở KH&CN.

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1.Việc mua sắm, tài sản thiết bị từ tháng 01/2014 đến tháng 8/2015

Trong niên độ thanh tra từ tháng 01/2014 đến tháng 8/2015 việc mua sắm mới của Trung tâm không phát sinh nhiều, chủ yếu sử dụng tài sản các năm trước và tài sản từ các dự án bàn giao, chỉ thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khi có nhu cầu phát sinh của Trung tâm với tổng số tiền là 979,982,052đ.

Trong năm 2014, Trung tâm có nhận bàn giao tài sản của Dự án sản xuất thử nghiệm "Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật tư và thiết bị lọc nước sinh hoạt Tiền Giang" với tổng giá trị tài sản là 967.968.000đ theo Quyết định số 53/QĐ-SKH&CN ngày 07/4/2014 của Sở Khoa học và công nghệ Tiền Giang.

Năm 2014, Trung tâm thực hiện việc mua sắm, xây dựng 3 hạng mục tài sản gồm: nhà trồng nấm linh chi, khuôn phẳng, tivi Samsung Led 32 inch với tổng giá trị mua sắm, xây dựng là 69.213.754đ từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Việc mua sắm được thực hiện theo đúng quy định (Quyết định 39/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang), chứng từ lưu giữ đầy đủ.

Năm 2015, Trung tâm thực hiện mua sắm 1 hạng mục tài sản là máy vi tính FPT giá 8.454.545đ từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Việc mua sắm được thực hiện theo đúng quy định, chứng từ lưu giữ đầy đủ.

2.2. Việc quản lý, sử dụng tài sản thiết bị

- Việc xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng tài sản: Năm 2011, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học Công nghệ có xây dựng Quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định só 60b/QĐ-TrTNCƯD ngày 20/7/2011. Trong quy chế có xây dựng quy trình tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa; phân công trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản công; thẩm quyền mua sắm tài sản; việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản và thanh lý tài sản. Tuy nhiên việc ra Quyết định ban hành Quy chế không dựa trên văn bản quy phạm pháp luật cụ thể nào.

- Kinh phí đầu tư: Trung tâm sử dụng kinh phí cho việc mua sắm tài sản thiết bị từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị.

- Việc quản lý, sử dụng tài sản:

+ Thành lập Tổ cung ứng vật tư theo Quyết định số 07/QĐ-TrTNCƯD  ngày 08/11/2014 và ban hành Quy chế hoạt động đảm bảo việc mua sắm, quản lý tài sản đúng quy định.

+ Trong từng khối chuyên môn của Trung tâm đều có sổ theo dõi tài sản, dụng cụ được lập theo từng năm, Phòng Tổng hợp của Trung tâm có lập sổ theo dõi tài sản, dụng cụ chung của toàn đơn vị, có đánh giá khấu hao tài sản của từng năm theo quy định.

+ Theo báo cáo giải trình của Trung tâm, nguồn tiền thế chân vỏ bình được theo dõi, thu nộp và hạch toán vào sổ sách kế toán của đơn vị. Đồng thời đây là một phần trong vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tái đầu tư vỏ bình mới của trung tâm.

- Việc kiểm kê tài sản: Trung tâm có thực hiện đầy đủ, có báo cáo chi tiết tài sản cố định và công cụ hàng năm, biên bản kiểm kê đầy đủ và công khai theo đúng quy định.

- Việc thanh lý tài sản: Trong niên độ thanh tra từ 1/2014 đến tháng 8/2015, Trung tâm chưa có phát sinh về thanh lý tài sản.

 2.3. Việc công khai, minh bạch trong mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản

Trung tâm có thực hiện công khai kế hoạch và kết quả mua sắm; kết quả đấu thầu; danh sách các đơn vị được quản lý, sử dụng tài sản, hàng hóa mua sắm theo phương pháp tập trung; việc quản lý, sử dụng các khoản hoa hồng từ mua sắm tài sản, hàng hóa; kết quả kiểm kê; đánh giá lại tài sản và thanh lý tài sản bằng hình thức niêm yết tại đơn vị.

3. Kết luận

- Việc mua sắm tài sản, thiết bị: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học Công nghệ có thực hiện việc mua sắm theo đúng kế hoạch và các thủ tục mua sắm được thực hiện đúng quy định (quy định tại Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 và Quyết định 39/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang).

- Việc quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học Công nghệ có xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định; Các khối chuyên môn của Trung tâm đều có sổ theo dõi tài sản, dụng cụ được lập theo hàng năm và Phòng Tổng hợp của Trung tâm có sổ theo dõi tài sản, dụng cụ chung của toàn đơn vị có đánh giá khấu hao tài sản từng năm theo quy định. Tuy nhiên các căn cứ ban hành Quy chế không được dựa trên văn bản pháp lý quy phạm pháp luật.

- Việc kiểm kê tài sản: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học Công nghệ có thực hiện đầy đủ, có báo cáo chi tiết tài sản cố định và công cụ hàng năm, biên bản kiểm kê đầy đủ và công khai theo đúng quy định.

- Việc công khai, minh bạch trong mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học Công nghệ có thực hiện công khai kế hoạch và kết quả mua sắm; kết quả kiểm kê; đánh giá lại tài sản và thanh lý tài sản bằng hình thức niêm yết tại đơn vị và nộp cho cơ quan quản lý cấp trên đúng quy định.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Kiến nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học Công nghệ thực hiện việc ban hành lại các Quy chế của đơn vị theo đúng trình tự và dựa trên các căn cứ pháp lý theo quy định./.

Nơi nhận:                                                                   CHÁNH THANH TRA

  • Trung tâm NCƯD&DVKHCN;
  • Giám đốc Sở;
  • Phòng QLCNTT (công bố trên Website);
  • Lưu: HS.

 

                                                                     Nguyễn Văn Re


Tin liên quan
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    27/04/2021
Kết luận thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế    04/03/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!