Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra chuyên ngành việc triển khai đề tài khoa học công nghệ

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài Khoa học công nghệ

 

 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 107/QĐ-SKH&CN ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang về việc thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài Khoa học công nghệ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

Đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng xoài cát Hoà Lộc theo hướng GAP" (thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển toàn diện xoài cát Hòa Lộc vùng Hòa Hưng – Cái Bè - Tiền Giang kết hợp với du lịch sinh thái) được cho phép triển khai thực hiện theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Đề tài do: TS. Trần Văn Hâu làm Chủ nhiệm, Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: Trường Đại học Cần Thơ, thời gian thực hiện từ tháng 5/2011 đến tháng 4/2014. Tổng kinh phí: 5.170.681.000 đồng, trong đó:

+ Vốn hỗ trợ từ dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ: 428.950.000 đồng.

+ Vốn đối ứng trong dân: 3.110.629.000 đồng.

+ Vốn sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh: 1.631.102.000 đồng

+ Tình hình cấp và quyết toán kinh phí của đề tài: Chỉ cấp phát và thanh quyết toán kinh phí theo Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 05/HĐ-SKH&CN ngày 02/6/2011 của Sở Khoa học và Công nghệ ký với Đại học Cần Thơ.

Năm 2011:

Kinh phí cấp: 400.000.000 đồng

Kinh phí quyết toán:  144.679.775 đồng

Kinh phí chuyển sang năm 2012: 255.320.225 đồng

Năm 2012:

Kinh phí chuyển sang năm 2012: 255.320.225 đồng

Kinh phí cấp: 400.000.000 đồng

Kinh phí quyết toán:  601.420.000 đồng

Kinh phí chuyển sang năm 2013: 53.900.225 đồng

Năm 2013:

Kinh phí chuyển sang năm 2012: 53.900.225 đồng

Kinh phí cấp: 600.000.000 đồng

Lũy kế cấp: 1.400.000.000 đồng

Lũy kế quyết toán: 746.099.775 đồng

Đề tài triển khai gồm 05 nội dung:

+ Nội dung 1: Nghiên cứu quy trình cải tạo và phục hồi khả năng cho năng suất vườn xoài già và quy trình tạo tán tỉa cành thích hợp cho cây xoài cát Hòa Lộc sau khi cải tạo (Đã thực hiện  đạt 90%). Dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2013.

+ Nội dung 2: Xây dựng quy trình điều khiển xoài ra hoa rải vụ nhằm đáp ứng cho yêu cầu xuất khẩu trái tươi và du lịch sinh thái tại địa phương (Đã thực hiện  đạt 62.5%)

Đề tài đã thực hiện 15/24 mô hình, 6 mô hình còn lại tiếp tục bố trí triển khai trong năm 2013.

+ Nội dung 3: Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và quy trình bón phân cho xoài cát Hòa Lộc

 . Điều tra và khảo sát tình hình dinh dưỡng và năng suất xoài: Đã thực hiện hoàn thành 100% công việc so với đề cương đã đăng ký

 . Xác định công thức phân cho xoài: Đã thực hiện hoàn thành 100% công việc so với đề cương đã đăng ký.

 . Mô hình bón phân cho xoài dựa vào biện pháp chuẩn đoán qua lá: đang thực hiện

Nội dung 4Xác định một số biện pháp phòng trị bệnh thán thư, bệnh xì mủ trái và ruồi đục trái xoài và quản lý dịch hại tổng hợp trên cây xoài.

  . Phòng trị bệnh thán thư và xì mũ trái: Đã thực hiện hoàn thành 100% công việc so với đề cương đã đăng ký

  . Phòng trị ruồi đục trái: Đã thực hiện hoàn thành 100% công việc so với đề cương đã đăng ký

  . Mô hình quản lý dịch hại tổng hợp: đang thực hiện

+ Nội dung 5Thực hiện mô hình tổng hợp

 . Mô hình cải tạo vườn xoài già 30 ha theo tiêu chuẩn GlobalGAP: Đã thực hiện đạt 50%. Chậm do ký Hợp đồng trễ thời vụ.

 . Thực hiện mô hình trồng mới với diện tích 20 ha theo tiêu chuẩn GlobalGAP: Đã cung cấp số cây giống cho các mô hình là 2.156 cây với diện tích 7,3 ha đạt tỷ lệ 36.53% so với kế hoạch, do hợp đồng cung ứng cây giống từ một đề tài nhánh khác của Chương trình không cung cấp đủ.

  + Các sản phẩm của đề tài đã hoàn thành và tiến độ chuyển giao kết quả ứng dụng cho địa phương:

03 quy trình dự kiến trong tháng 9/2013:

- Quy trình cải tạo vườn xoài già

- Quy trình phòng trừ sâu bệnh

- Quy trình xử lý tiền thu hoạch

02 quy trình trong tháng 12/2013:

- Quy trình trồng mới 20 ha theo GAP

- Quy trình Tạo tán và dinh dưỡng

2. Kết quả thanh tra:

2.1. Việc thực hiện các mục tiêu, nội dung và tiến độ triển khai thực hiện của đề tài.

Tiến độ triển khai thực hiện đề tài theo thuyết minh đã đăng ký:

+ Đề tài thực hiện 05 nội dung theo đúng tiến độ, đến cuối tháng 12/2013 sẽ hoàn thành các quy trình để chuyển giao ứng dụng.

 + Riêng mô hình trồng mới do không được cung cấp đủ số lượng cây giống theo đề cương, chủ nhiệm sẽ hoàn tất quy trình và gửi báo cáo chuyển giao quy trình cho cơ quan quản lý trong tháng 12/2013. (Theo biên bản thỏa thuận về việc giao cây giống xoài cát Hòa Lộc ngày 02/7/2013 của Trạm Giống nông nghiệp Cái Bè, sẽ giao dứt điểm số cây giống theo Hợp đồng với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ KHCN Tiền Giang là 3.250 cây còn lại vào 31/3/2014).

+ Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả của đề tài hàng năm:

Việc báo cáo kết quả của đề tài được thực hiện hàng năm thông qua đánh giá nghiệm thu giai đoạn từng năm. Cụ thể là báo cáo nghiệm thu giai đoạn năm 2011 và năm 2012.

2.2. Việc cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí của đề tài.

+ Việc xây dựng các định mức đầu tư và các hỗ trợ vật tư, kỹ thuật từ đề tài cho các mô hình; Các hợp đồng mua nguyên vật liệu phục vụ cho đề tài, việc thanh quyết toán cho các đơn vị phối hợp chính và các hợp đồng thuê khoán chuyên môn đã thực hiện của đề tài đều được thực hiện và quyết toán kinh phí theo nội dung đề cương thẩm định kinh phí đã duyệt, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, đúng quy định. Về các khoản chi mua nguyên vật liệu, vật tư phân bón chưa theo dõi quản lý, xuất nhập vật tư theo quy định tại đơn vị chủ trì đề tài.

2.3. Kết quả xác minh thực tế nông hộ có tham gia thực hiện các mô hình của đề tải:

Trong năm 2012, qua xác minh các hộ tham gia mô hình đều có nhận đủ số vật tư phân bón của mô hình cải tạo xoài già và có nhận đủ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo báo cáo của chủ nhiệm đề tài. Các nông hộ tham gia các mô hình có nhận tài liệu tập huấn cải tạo xoài già và có họp bàn thống nhất việc cấp thuốc bảo vệ thực vật sang phân bón với số tiền đương đương là 51.300 đồng/cây do chủ nhiệm đề tài đề nghị và những người tham gia mô hình đều đồng ý.

3. Nhận xét và kết luận:

- Hầu hết các nghiên cứu đều bám sát với mục tiêu và nội dung của thuyết minh đã được phê duyệt.

- Nội dung 5, Thực hiện mô hình trồng mới với diện tích 20 ha theo tiêu chuẩn GlobalGAP tiến độ thực hiện chậm trễ so với thuyết minh đã được phê duyệt do không cung cấp đủ số lượng cây giống theo đề cương và mô hình cải tạo vườn xoài già 30 ha theo tiêu chuẩn GlobalGAP đã thực hiện  đạt 50%. Chậm do ký Hợp đồng trễ thời vụ. Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài có công văn ngày 24/12/2012 đề nghị xin thay đổi nội dung chi nguyên vật liệu, phân bón thực hiện mô hình cải tạo vườn xoài già (giá trị vật tư cung cấp tương đương 51.300 đồng/cây nhằm phục vụ tốt cho đề tài có xác nhận của chính quyền địa phương và sự thống nhất của các nông hộ tham gia mô hình tại xã Hòa Hưng ký xác nhận đồng ý. Cơ quan quản lý đề tài là Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã chấp thuận cho việc thay đổi trên theo công văn số 50/SKH&CN-KHTC ngày 06/02/2013 với điều kiện sự thay đổi trên vẫn thực hiện đúng theo quy trình đã đăng ký và không làm ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu của đề tài. Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi vật tư phân bón việc thực hiện mô hình theo quy trình, chủ nhiệm đề tài không bổ sung bằng chứng, để chứng minh là nông hộ có tuân thủ theo cam kết và thực hiện đúng quy trình.

- Việc xây dựng các định mức đầu tư và các hỗ trợ vật tư, kỹ thuật từ đề tài cho các mô hình; Các hợp đồng mua nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho đề tài, việc thanh quyết toán cho các đơn vị phối hợp chính và các hợp đồng thuê khoán chuyên môn đã thực hiện của đề tài đều thực hiện đúng định mức kinh phí đăng ký của đề tài đã được phê duyệt, tất cả đều có hợp đồng và hóa đơn thanh toán theo đúng quy định. Về các khoản chi mua nguyên vật liệu tại đơn vị chủ trì đề tài chưa theo dõi quản lý, xuất nhập vật tư lưu hồ sơ theo quy định tại đơn vị.

- Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các đề tài, dự án nhánh của Chương trình trong việc ký kết hợp đồng cung ứng giống, việc bố trí thời vụ trễ hạn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đã đăng ký của đề tài và việc chuyển giao các kết quả của đề tài để triển khai ứng dụng của cả Chương trình.

4. Các biện pháp xử lý:

Chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc Sở:

- Đối với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài: phải thực hiện theo tiến độ đã đăng ký của đề tài đúng theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 05/HĐ-SKH&CN ngày 02/6/2011 của Sở Khoa học và Công nghệ ký với Đại học Cần Thơ. Phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các đề tài, dự án nhánh của Chương trình trong việc ký kết hợp đồng cung ứng giống, việc bố trí thời vụ không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đã đăng ký của đề tài. Các quy trình kỹ thuật phải được thẩm định cấp cơ sở trước khi chuyển giao để triển khai ứng dụng cho cả Chương trình. Việc chuyển đổi vật tư phân bón thực hiện mô hình cải tạo vườn xoài già phải tuân thủ đúng theo quy trình, chủ nhiệm đề tài phải bổ sung bằng chứng để chứng minh là nông hộ có tuân thủ theo cam kết và thực hiện đúng quy trình. Phải theo dõi, quản lý hồ sơ xuất nhập nguyên vật liệu của đề tài theo quy định tại đơn vị chủ trì.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý Khoa học đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo tiến độ đã đăng ký của chủ nhiệm đề tài đúng theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài Chính Sở trong việc thanh quyết toán các nội dung chi của chủ nhiệm đề tài cho mô hình phải có đầy đủ các chứng từ, bằng chứng mà chủ nhiệm đề tài và nông hộ tham gia mô hình đã cam kết thực hiện theo quy định../.

 

                                                         GIÁM ĐỐC


Tin liên quan
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    28/09/2016

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!