Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra Chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Tiền Giang, ngày 27 tháng 8 năm 2015

KẾT LUẬN THANH TRA

Chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 17/8/2015 của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra 86/QĐ-TT ngày 06/7/2015 của Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng sản phẩm trong kinh doanh xăng dầu.

Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 44/45 cơ sở kinh doanh xăng dầu (tại thời điểm thanh tra có 01 cơ sở đã ngừng kinh doanh). Trong đó gồm  đại lý bán lẻ xăng dầu; các cửa hàng trực thuộc các Tổng đại lý xăng dầu tại Tiền Giang như: Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Sài Gòn, Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức, Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Hồng Đức, Công ty Xăng dầu Tiền Giang, Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vĩnh long, Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Vạn Phúc, Công ty cổ phần Thương mại Thuận Tiến, Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Sài Gòn, Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long tại Tiền Giang...

2. Kết quả thanh tra

2.1. Tính pháp lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu: Thanh tra 44 cơ sở kinh doanh xăng dầu, có 41 cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu còn hiệu lực, 01 cơ sở giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực (DNTN Phước Lập, cơ sở 2: Xã Thanh Phú, huyện Châu Thành), 02 cơ sở đã nộp hồ sơ chờ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (DNTN Xăng dầu Hồng Yến: Xã Bình Đức, huyện Châu Thành và DNTN Tám Thiện: xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè).

2.2. Việc kiểm định phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh xăng dầu: Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra phương tiện đo của 44 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Qua đó, Đoàn đã phát hiện 06 cơ sở có sử dụng 08 cột đo xăng, dầu có chứng chỉ kiểm định theo quy định nhưng đã bị đứt kẹp chì bộ chỉ thị (xác định không ảnh hưởng sai số qua phép đo thực tế). Các cơ sở còn lại đều sử dụng phương tiện đo có chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực, tem, dấu kiểm định còn nguyên vẹn theo quy định.

2.3. Kiểm tra đánh giá sự phù hợp của phương tiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường: Đoàn đã tiến hành kiểm tra 167 phương tiện đo của 44 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện 01 cơ sở sử dụng 01 cột đo xăng có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép (sai số + 4,9%, thiếu cho khách hàng).

Cơ sở vi phạm là: Doanh nghiệp tư nhân Tám Thiện, địa chỉ ấp Mỹ Thuận,  xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

2.4. Việc trang bị phương tiện đo đối chứng theo quy định tại thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010: Có 12 cơ sở chưa trang bị bình chuẩn theo quy định và 02 cơ sở có trang bị bình chuẩn nhưng đã hết hiệu lực kiểm định theo quy định.

2.5. Việc ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo: Có 05 cơ sở không ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo.

         2.6. Lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng: Đoàn đã lấy 01 mẫu xăng Ron 92 đại diện cho lô sản phẩm 7.064 lít (Công ty TNHH MTV Thanh Phúc, xã Tân Trung, thị xã Gò Công), chỉ tiêu thử nghiệm là trị số octan (RON).

        Kết quả thử nghiệm: Trị số octan (RON) là 93,0. Mẫu đạt theo quy định (theo phiếu kết quả thử nghiệm số KT3-01845DK5 ngày 04/8/2015 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3).

3. Nhận xét và kết luận:

Qua cuộc thanh tra nhận thấy các cơ sở đều thực hiện tốt những quy định theo nội dung thanh tra, đã cử người tiếp Đoàn và cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn làm việc. Đa số các cơ sở kinh doanh xăng dầu đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật đo lường, chất lượng sản phẩm, thực hiện kiểm định phương tiện đo và kiểm tra sai số để đảm bảo lượng bán đủ cho khách hàng. Tuy nhiên; trong đó vẫn còn 01 cơ sở bán lẻ có sử dụng cột đo có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép; 06 cơ sở có sử dụng 08 cột đo xăng, dầu đã bị đứt kẹp chì bộ chỉ thị; 12 cơ sở chưa trang bị bình chuẩn và 02 cơ sở có trang bị bình chuẩn nhưng đã hết hiệu lực kiểm định; 05 cơ sở không ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo theo quy định. Đoàn Thanh tra yêu cầu 01 cơ sở sử dụng cột đo có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép và 06 cơ sở có cột đo xăng, dầu đã bị đứt kẹp chì bộ chỉ thị phải đăng ký kiểm định lại phương tiện đo trước khi sử dụng. Ngoài ra Đoàn Thanh tra đã yêu cầu 05 cơ sở phải thực hiện việc ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo; 12 cơ sở chưa trang bị bình chuẩn phải thực hiện việc trang bị bình chuẫn đối chứng theo quy định tại thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ khoa học và Công nghệ và 02 cơ sở phải đăng ký kiểm định lại các bình chuẩn đã hết hiệu lực kiểm định.

4. Các biện pháp xử lý:

Xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở vi phạm về đo lường theo Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng với tồng số tiền phạt là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) và buộc cơ sở phải nộp lại ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính, cụ thể số tiền là 29.519.576 đồng (Hai mươi chín triệu năm trăm mười chín ngàn năm trăm bảy mươi sáu đồng)../.

Nơi nhận:                                                                                   CHÁNH  THANH TRA      

- Đối tượng thanh tra;

- Phòng Quản lý CN-TT (Công bố Website);

- Lưu VT, TTra.                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                             Nguyễn Văn Re     


Tin liên quan
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    27/04/2021
Kết luận thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế    04/03/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!