Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận Thanh tra Chuyên ngành về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa xăng dầu

Ngày 15/8/2014,  Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang có Kết luận thanh tra số 286A/KL-TTra như sau:

 

KẾT LUẬN THANH TRA

Chuyên ngành về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa xăng dầu

 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 06/8/2014 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 62/QĐ-TTra ngày 04/6/2014 của Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa xăng dầu.

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ  Tiền Giang kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 48/50 cơ sở kinh doanh xăng dầu, có 02 cơ sở đã ngưng kinh doanh trước khi Đoàn thanh tra đến làm việc. Trong đó gồm  đại lý bán lẻ xăng dầu; các cửa hàng trực thuộc các Tổng đại lý xăng dầu tại Tiền Giang như: Công ty Cổ phần thương mại Thuận Tiến, Công ty xăng dầu Tiền Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Hồng Đức, Công ty cổ phần thương mại Chợ Gạo...

2. Kết quả thanh tra

2.1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường:

 Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra 166 phương tiện đo của 48 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Đa số các cơ sở thực hiện tốt các quy định về đo lường như thực hiện việc kiểm định phương tiện đo đúng chu kỳ. Tuy nhiên qua kiểm tra Đoàn thanh tra đã phát hiện 01 cơ sở đã tự ý tháo dỡ dấu kiểm định để sửa chữa không thông báo với cơ quan quản lý theo quy định, vi phạm quy định về đo lường.

Cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về đo lường: Doanh nghiệp tư nhân Linh Phương; địa chỉ: ấp Trung Thạnh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo.

2.2. Kiểm tra sai số phương tiện đo:

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra phép đo đối với 162 cột đo xăng dầu của 48 cơ sở kinh doanh. Trong đó Đoàn thanh tra phát hiện 02 cơ sở sử dụng cột đo xăng dầu có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép. Cơ sở vi phạm gồm:

- Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thành Đạt, địa chỉ ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang..

- Doanh nghiệp tư nhân Đô Nguyên, địa chỉ số 23, ấp Hưng Quới, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Ngoài ra còn 04 cơ sở sử dụng phương tiện đo có sai số không phù hợp với sai số quy định tại văn bản kỹ thuật ĐLVN 10:2013 (hiệu lực 17/9/2013) tuy nhiên sai số còn phù hợp với quy định tại văn bản kỹ thuật  ĐLVN 10:2011; các cơ sở gồm: DNTN Liên Phát – cơ sở 2, CHXD Xẻo Mây- Cty CPTM DV Cái Bè, DNTN Đồng Xanh.

2.3. Việc ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo : Các cơ sở được thanh tra đều chấp hành tốt quy định về ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo.

2.4. Về chất lượng xăng dầu: Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy 01 mẫu dầu Do để thử nghiệm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, kết quả mẫu thử đạt yêu cầu theo quy định.

3. Nhận xét và kết luận:

Qua cuộc thanh tra nhận thấy các cơ sở đều thực hiện tốt những quy định theo nội dung thanh tra, đã cử người tiếp Đoàn và cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn làm việc. Đa số các cơ sở kinh doanh xăng dầu đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật đo lường, thực hiện kiểm định phương tiện đo và kiểm tra sai số để đảm bảo lượng bán đủ cho khách hàng. Trong đó có 02 cơ sở bán lẻ có sử dụng cột đo có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép, 01 cơ sở đã tự ý tháo dỡ dấu kiểm định để sửa chữa không thông báo với cơ quan quản lý theo quy định; 04 cơ sở sử dụng phương tiện đo có sai số không phù hợp với sai số quy định tại văn bản kỹ thuật ĐLVN 10:2013, được Đoàn Thanh tra yêu cầu phải đăng ký kiểm định lại trước khi sử dụng.

4. Các biện pháp xử lý:

Xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở vi phạm về đo lường theo Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng với tồng số tiền phạt là 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng).

Các Cơ sở vi phạm đã chấp hành Quyết định xử phạt theo quy định./.

CHÁNH THANH TRA

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Re

Nơi nhận:

- Phòng Quản lý CN-TT (Công bố Website);

- Lưu VT, TTra.


Tin liên quan
Kết luận thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế    04/03/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!