Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2

Theo Quyết định số 44/QĐ-TT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ, hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2. Ngày 15/5/2015, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã công bố kết luận thanh tra như sau:

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               THANH TRA                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 211 /KL-TT                                                        Tiền Giang, ngày  15 tháng  5  năm 2015

 

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2.

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày … tháng 4 năm 2015 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 44/QĐ-TT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ, hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2.

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

Tổng số cơ sở được thanh tra là 20, trong đó có 11 cơ sở x-quang tư nhân, 09 cơ sở trực thuộc nhà nước. Trong các cơ sở được thanh tra có 02 cơ sở không sử dụng các phương tiện đo nhóm 2.

2. Kết quả thanh tra:

2.1. Về an toàn bức xạ, hạt nhân:

-  Việc khai báo, giấy phép hoạt động: các cơ sở sử dụng thiết bị x-quang được thanh tra đều có giấy phép sử dụng máy theo quy định. Tuy nhiên còn 02 cơ sở có lưu giữ thiết bị x-quang chưa được khai báo cấp phép theo quy định, cụ thể:

+ Phòng khám Đa khoa khu vực Dưỡng Điềm: có thiết bị x-quang di động do Sở Y tế điều chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, chưa được khai báo cấp phép;

+ Bệnh viện 120: có 01 thiết bị x-quang chụp răng chưa được cấp phép sử dụng theo quy định.

- Về Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ: Hầu hết các cơ sở sử dụng máy x-quang đều có quyết định người phụ trách an toàn và có chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định. Trong đó có 02 cơ sở chưa có Quyết định bổ nhiệm người phụ trách ATBX phù hợp với hiện tại, và 02 cơ sở có người phụ trách an toàn chưa được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định. Cụ thể:

+ Phòng khám Đa khoa dân lập Mỹ Tho: Quyết định người phụ trách an toàn không phù hợp thực tế;

+ Phòng khám chẩn đoán hình ảnh X-quang BS Nguyễn Văn Thành: Quyết định người phụ trach an toàn chưa phù hợp.

+ Phòng khám Đa khoa khu vực Dưỡng Điềm: Người phụ trách an toàn chưa có chứng chỉ nhân viên bức xạ;

+ Phòng khám Đa khoa Việt An: Người phụ trách an toàn chưa có chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Chứng chỉ đào tạo nhân viên bức xạ: nhân viên bức xạ của các cơ sở x-quang đều có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ bức xạ, tuy nhiên một số nhân viên có chứng chỉ đã hết hiệu lực chưa được đào tạo lại.

- Việc theo dõi, lập và lưu giữ hồ sơ sức khỏe, kết quả liều cá nhân của nhân viên: 19/20 cơ sở đều có hợp đồng cung cấp liều kế; có lưu giữ đầy đủ hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ theo quy định, 01 cơ sở không có hợp đồng liều kế theo quy định, cu thể: Nha khoa Sài Gòn Smile.

- Hồ sơ kỹ thuật máy, kiểm tra chất lượng máy định kỳ: Hầu hết các cơ sở đều có lưu giữ hồ sơ kỹ thuật máy; Việc kiểm tra chất lượng máy theo định kỳ, có 02 cơ sở thực hiện chưa đầy đủ theo quy định.

- Việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ (quy trình vận hành, nội quy, phương án ứng phó sự cố, đèn báo, biển báo, bảo hộ lao động…). Hầu hết Các cơ sở được thanh tra đều thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo bức xạ và đảm bảo an toàn bức xạ theo quy định. Có 01 cơ sở chưa trang bị áo chì theo quy định.

- Việc báo cáo định kỳ về hoạt động của cơ sở bức xạ: Có 05 cơ sở không thực hiện báo cáo hoạt động an toàn bức xạ định kỳ theo quy định.

2.2. Việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2:

Trong 18 cơ sở được thanh tra có sử dụng phương tiện đo nhóm 2 gồm 02 loại là: máy điện tim và huyết áp kế các cơ sở đều có thực hiện việc kiểm định. Tuy nhiên có 06 cơ sở có sử dụng phương tiện đo đã hết hạn kiểm định hoặc chưa kiểm định ban đầu theo quy định gồm 02 máy đo điện tim và 40 huyết áp kế. Cụ thể:

- Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang: 12 huyết áp kế;

- Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim: 01 máy đo điện tim và 03 huyết áp kế;

- Bệnh viện Đa khoa Anh Đức: 05 huyết áp kế;

- Trung tâm y tế Chợ Gạo: 16 huyết áp kế;

- Phòng khám Đa khoa Dân lập Thủ Khoa Huân: 01 máy đo điện tim và 02 huyết áp kế;

- Phòng khám chẩn đoán hình ảnh x-quang BS Nguyễn Văn Thành: 02 huyết áp kế.

3. Nhận xét và kết luận:

- Hầu các cơ sở bức xạ có quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn bức xạ của đơn vị, có lưu hồ sơ về kỹ thuật máy, có trang bị các điều kiện để đảm an toàn bức xạ, có bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ. Tuy nhiên còn một số cơ sở không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn bức xạ hạt nhân như: không khai báo việc thay đổi hay trang bị máy mới, không kiểm tra chất lượng máy định kỳ theo quy định (02 cơ sở) và không báo cáo hoạt động an toàn bức xạ hàng năm theo quy định (05 cơ sở).

- Việc kiểm định phương tiện đo nhóm 2 chưa được thực hiện tốt tại một số cơ sở do các cơ sở này tiến hành thống kê các phương tiện đo đang sử dụng ở tuyến dưới còn chậm, một số cơ sở chưa chú ý đến hiệu lực kiểm định của phương tiện đo nên để xảy ra trình trạng quá hạn.

4. Các biện pháp xử lý:

Đoàn thanh tra đã yêu cầu các cơ sở chưa thực hiện đầy đủ việc khai báo thiết bị, nhân viên bức xạ, việc kiểm tra chất lượng máy, việc báo cáo định kỳ về họat động an toàn bức xạ phải thực hiện theo đúng quy định và thực hiện việc kiểm định phương tiện đo theo đúng chu kỳ quy định. Đoàn thanh tra không kiến nghị các biện pháp xử lý khác./.

Nơi nhận:

- Chi cục TC ĐL CL TG;                                              CHÁNH THANH TRA

- Phòng QLCN&TT;

- Lưu:VT, TT.

        (Đã ký)               

                                                                                      Nguyễn Văn Re


Tin liên quan
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    27/04/2021
Kết luận thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế    04/03/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!