Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kế luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở

Tiền Giang, ngày  02 tháng 12 năm 2015

 

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài

Khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 139/QĐ-TT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang về việc thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài Khoa học công nghệ.

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: "Nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử văn hóa 192 địa danh huyện Châu Thành" được cho phép triển khai thực hiện theo Quyết định số 198/QĐ-SKH&CN ngày 25/12/2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang. Đề tài do: TS. Nguyễn Phúc Nghiệp làm Chủ nhiệm, Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: Trường Đại học Tiền Giang, thời gian thực hiện từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2014. Tổng kinh phí: 146.300.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh: 146.300.000 đồng.

+ Kinh phí thu hồi: Không thu hồi kinh phí.

+ Tình hình cấp và quyết toán kinh phí của đề tài: Chỉ cấp phát và thanh quyết toán kinh phí theo Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 03/HĐ-SKHCN ngày 26/12/2013 của Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Châu Thành ký với Trường Đại học Tiền Giang.

- Đơn vị quản lý đề tài cấp cơ sở : Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành.

         + Kinh phí cấp giai đoạn I (tháng 12 năm 2013):

 . Kinh phí đã cấp: 42.636.000 đồng

 . Kinh phí đã quyết toán: 42.636.000 đồng

+ Kinh phí cấp giai đoạn II (tháng 8 năm 2014):

 . Kinh phí được cấp: 99.484.000 đồng (Theo Giấy rút dự toán ngân sách của kho bạc Nhà nước huyên Châu Thành ngày 26/10/2015)

 . Kinh phí quyết toán: Chưa thanh quyết toán giai đoạn II.

2. Kết quả thanh tra:

Các nội dung đã tiến hành thanh tra:

2.1. Việc thực hiện các mục tiêu, nội dung và tiến độ triển khai thực hiện của đề tài.

 + Tiến độ triển khai thực hiện đề tài theo thuyết minh đã đăng ký: Đề tài thực hiện các nội dung theo đúng đề cương đã được phê duyệt, đã  nghiệm thu kết thúc theo đúng tiến độ quy định, với kết quả xếp loại A (theo Biên bản nghiệm thu đề tài số 01/BBNTĐT ngày 30/01/2015 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Châu Thành). Đã hoàn tất việc giao nộp báo cáo kết quả thực hiện đề tài và được công nhận nghiệm thu (theo Quyết định công nhận nghiệm thu số 39/QĐ-SKH&CN ngày 23/3/2005 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) và đã được thanh lý hợp đồng ngày 17/7/2015.

+ Việc thực hiện các nội dung nghiên cứu trong giai đoạn II, tuy không được cấp đủ kinh phí theo Hợp đồng. Đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm đề tài đã nổ lực hoàn tất nghiên cứu và gửi báo cáo giao nộp cho cơ quan quản lý đúng tiến độ để việc nghiệm thu kết thúc đúng theo quy định.

+ Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả của đề tài hàng năm: Việc báo cáo kết quả của đề tài được thực hiện theo giai đoạn năm, thông qua đánh giá nghiệm thu giai đoạn I năm 2014 . Cụ thể là báo cáo, biên bản nghiệm thu giai đoạn I ngày 03/ 10/2014.

2.2. Việc cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí của đề tài.

+ Việc xây dựng các định mức thuê khoán chuyên môn cho các nghiên cứu tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử văn hóa của 192 địa danh tại địa bàn huyên Châu Thành và  mua nguyên vật liệu phục vụ cho đề tài, việc thanh quyết toán cho thuê khoán chuyên môn đã thực hiện của đề tài đều được thực hiện và quyết toán kinh phí theo nội dung đề cương thẩm định kinh phí đã duyệt, có chứng từ đầy đủ, đúng quy định trong giai đoạn I của đề tài.

+ Việc cấp phát kinh phí giai đoạn II của đề tài: Theo Giấy rút dự toán ngân sách của kho bạc Nhà nước huyên Châu Thành ngày 26/10/2015. Kinh phí  cấp: 99.484.000 đồng đến thời điểm thanh tra chưa được quyết toán. Như vậy, thời gian thực cấp của đề tài trong giai đoạn II đã kéo dài là 14 tháng so với Hợp đồng đã được ký kết, làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh quyết toán của đề tài theo quy định.

3. Nhận xét và kết luận:

- Các kết quả nghiên cứu đều bám sát với mục tiêu và nội dung của thuyết minh đã được phê duyệt. Đề tài đã được nghiệm thu và công nhận theo đúng trình tự quy định.

- Việc xây dựng các định mức thuê khoán chuyên môn cho các nghiên cứu về địa danh tại huyện Châu Thành và  mua nguyên vật liệu phục vụ cho đề tài, việc thanh quyết toán cho thuê khoán chuyên môn đã thực hiện của đề tài đều được thực hiện và quyết toán kinh phí theo nội dung đề cương thẩm định, kinh phí đã duyệt, có chứng từ đầy đủ, đúng quy định trong giai đoạn I của đề tài.

- Chưa thực hiện việc thanh quyết toán đề tài đúng theo quy định, việc cấp phát kinh phí của đơn vị quản lý đề tài theo ký kết hợp đồng không được tuân thủ đúng quy định đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh quyết toán của Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

Không.

5. Kiến nghị biện pháp xử lý:

Chánh Thanh tra kiến nghị Giám đốc Sở:

- Đối với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài: phải thực hiện việc thanh quyết toán đề tài theo đúng niên độ đã đăng ký của đề tài đúng theo Quyết định số 198/QĐ-SKH&CN ngày 25/12/2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang và Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 03/HĐ-SKHCN ngày 26/12/2013 của Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Châu Thành ký với Trường Đại học Tiền Giang. Hóa đơn, chứng từ thanh quyết toán phải phù hợp với niên  độ năm đã được phê duyệt theo Quyết định triển khai của đề tài.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Kế hoạch và Tài chính Sở, Đơn vị quản lý đề tài cấp cơ sở ở địa phương đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thanh quyết toán đúng niên độ theo quy định tại Thông tư số 93/2016/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ, việc giao nộp báo cáo và lưu giữ hồ sơ của chủ nhiệm đề tài theo đúng theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang./.

 

Nơi nhận:                                                         CHÁNH THANH TRA

- Đối tượng thanh tra;

- Phòng QL CN&TT (Công bố trên Website);

- Lưu: VT, TTra.                                                                                    

                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                Nguyễn Văn Re


Tin liên quan
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    27/04/2021
Kết luận thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế    04/03/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!