Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kế luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

KẾT LUẬN THANH TRA
về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với
phương tiện đo nhóm 2

 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định Quyết định thanh tra số 138/QĐ-TT ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2,

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

  1. Khái quát chung

Tổng số cơ sở được thanh tra là 23 cơ sở khai thác và cấp nước sinh hoạt có sử dụng đồng hồ đo nước lạnh trong kinh doanh. Trong đó gồm: 10 Doanh nghiệp tư nhân; 07 Trạm Cấp nước; 03 Hợp tác xã; 02 Tổ hợp tác; 01 Công ty TNHH. Hầu hết các cơ sở có sử dụng đồng hồ có lưu lượng nước lớn nhất là 5m3/h.

  1. Kết quả thanh tra

2.1. Việc thể hiện đặc tính kỹ thuật đo lường cơ bản của phương tiện đo: Các đồng hồ đo nước lạnh sử dụng trong kinh doanh được kiểm tra đều thể hiện rõ các đặc tính kỹ thuật đo lường cơ bản theo quy định.

2.2.  Sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo với mẫu đã được phê duyệt: Các đồng hồ đo nước lạnh được kiểm tra phù hợp với hồ sơ phê duyệt mẫu.

2.3. Việc khả năng ngăn ngừa sự can thiệp dẫn đến làm sai kết quả đo của cấu trúc phương tiện đo: Các đồng hồ đo nước lạnh được kiểm tra hầu hết các niêm chì còn nguyên vẹn.

2.4. Việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo theo các quy định hiện hành: Qua kiểm tra thực tế và theo báo cáo của các cơ sở, có 23149 đồng hồ nước lạnh được sử dụng trong kinh doanh, trong đó có 10700/23149 đồng hồ nước lạnh vi phạm về kiểm định ban đầu hoặc kiểm định định kỳ theo quy định (chu kỳ 5 năm), chiếm 46,23% (Theo quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2).

Các cơ sở vi phạm về kiểm định gồm:

+ Doanh nghiệp tư nhân Lê Huỳnh

+ Doanh nghiệp tư nhân Hùng Phong

+ Doanh nghiệp tư nhân Hậu Mỹ Phú

+ Doanh nghiệp tư nhân Đức Hiền

+ Trạm Cấp nước An Thiện

+ Trạm Cấp nước Mỹ Hạnh

+ Hợp tác xã Cấp nước sinh hoạt nông thôn Bình Hòa

+ Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Xuân

+ Doanh nghiệp tư nhân cung cấp nước Mỹ Hòa

+ Tổ hợp tác Kinh 2A

+ Công ty TNHH Cấp nước Thủy Triều

+ Doanh nghiệp tư nhân  Lộc Tuyền

+ Doanh nghiệp tư nhân Cấp nước Phú Lợi C

+ Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Nông thôn Bình Phong

+ Doanh nghiệp tư nhân Cấp nước Mỹ Hân

+ Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Nông nghiệp Bình Nhì

+ Trạm Cấp nước  Phú Thạnh

+ Trạm Cấp nước Đôi Ma

+ Trạm Cấp nước Tân Tây

+ Tổ hợp tác Cấp nước Hồng Rạng

+ Trạm Cấp nước Tăng Hòa

2.5. Sự phù hợp của phương tiện đo với điều kiện lắp đặt bảo quản: Việc lắp đặt, bảo quản phương tiện đo không được thực hiện đúng quy định. Các đồng hồ nước thường được lắp đặt cạnh lối đi của hộ sử dụng (hộ mua nước sinh hoạt), không có hộp bảo vệ nên dấu chì kiểm định rất dễ mất, không có nắp đậy nên bên trong bộ phận của đồng hồ bị đen do rong rêu.

3. Nhận xét và kết luận

Qua cuộc thanh tra cho thấy các cơ sở được thanh tra đều chấp hành tốt Quyết định thanh tra, cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ để thuận tiện cho Đoàn làm việc. Trong số 23 cơ sở được kiểm tra đồng hồ đo nước lạnh có: 02 cơ sở thực hiện tốt các nội dung thanh tra là DNTN Hưng Thịnh và Trạm Cấp nước Bình Phong, 13 cơ sở vi phạm về kiểm định ban đầu hoặc kiểm định định kỳ, 03 cơ sở vi phạm về kiểm định ban đầu, 05 cơ sở vi phạm về kiểm định định kỳ theo quy định. Các cơ sở vi phạm về đo lường đều có kế hoạch thực hiện việc kiểm định hoặc thay mới các đồng hồ không phù hợp, nhưng do kinh phí lớn và thời gian thực hiện lắp đặt nhiều nên cần phải có thời gian khắc phục lỗi vi phạm.

Nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm quy định về thực hiện kiểm định do hầu hết các cơ sở kinh doanh nước sinh hoạt chưa tuân thủ việc áp dụng theo các quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ quy định về sản xuất, cấp nước và tiêu thụ nước sạch như việc trang bị đồng hồ nước để thanh toán là do hộ sử dụng chi trả, nên việc chủ cơ sở đề nghị kiểm định lại hoặc thay mới khi không đạt yêu cầu thì người sử dụng nước không thực hiện. Mặc khác trong việc khai thác, cấp nước sinh hoạt nông thôn, sau thời gian sử dụng, hệ thống ống dẫn nước bị nhiễm bẩn nên việc sử dụng đồng hồ nước sau 5 năm mang đi kiểm định lại thì tỉ lệ sai hỏng trên 95%, và việc tháo lắp lại đồng hồ nước sau khi sử dụng mất rất nhiều thời gian. Do đó việc thực hiện kiểm định và quản lý đối với các cơ sở kinh doanh nước sinh hoạt rất khó để tuân thủ theo quy định.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

- Đề nghị 21 cơ sở kinh doanh nước có sử dụng đồng hồ đo nước lạnh chưa được kiểm định ban đầu hoặc đã hết hạn kiểm định phải thực hiện kiểm định lại theo đúng quy định. Thời hạn khắc phục các đồng hồ đo nước lạnh không phù hợp với yêu cầu về kiểm định đến tháng 11 năm 2016.

- Kiến nghị lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu đề nghị của Đoàn thanh tra đối với 21 cơ sở đã nêu ở mục 2./.

       Tiền Giang, ngày 27 tháng 11 năm 2015

Nơi nhận:                                                             CHÁNH THANH TRA 

- Giám đốc Sở;

- Chi cục TCĐLCL;

- Phòng QLCNTT (công bố trên website);

- Lưu: VT,HS.

 

                                                                                  Nguyễn Văn Re


Tin liên quan
Kết luận thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế    04/03/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!