HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (SHCN)


      (Theo Thông Tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị Định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điiều cuả Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp)

I. YÊU CẦU ĐƠN CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG SHCN:
Đơn sáng chế, Đơn giải pháp hữu ích (SC/GPHI)

- Tờ khai đăng ký sáng chế (02 bản; mẫu 01-SC)
- Bản mô tả sáng chế (02 bản)
- Yêu cầu bảo hộ (02 bản)
- Bản tóm tắt sáng chế (02 bản)
- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp (01 bản)
- Giấy ủy quyền (01 bản)
- Chứng từ nộp lệ phí (01 bản)
- Các tài liệu chứng nhận liên quan: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận tác giả… 
 

Đơn kiểu dáng công nghiệp (KDCN)

- Tờ khai đăng ký KDCN (02 bản; mẫu 03-KDCN)
- Bản mô tả KDCN (01 bản)
- Bộ ảnh hoặc bản vẽ (05 bộ)
- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp (01 bản)
- Chứng nhận quyền sở hữu nhãn hiệu (01 bản)
- Giấy ủy quyền (01 bản)
- Chứng từ nộp lệ phí (01 bản)
- Các tài liệu chứng nhận liên quan: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận tác giả…
 

Đơn Nhãn hiệu (NHHH)

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (02 bản;  mẫu 04-NH)
- Quy chế sử dụng Nhãn hiệu tập thể (01 bản)
- Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận (01 bản) 
- Thuyết minh tính cơ bản Nhãn hiệu liên kết (01 bản)
- Mẫu Nhãn hiệu (09 mẫu)
- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp (01 bản)
- Giấy ủy quyền (01 bản)
- Chứng từ nộp lệ phí (01 bản)
- Các tài liệu chứng nhận liên quan: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức tập thể…
 

Đơn Chỉ dẫn địa lý (CDĐL)

- Tờ khai đăng ký CDĐL (02 bản; mẫu 05-CDĐL)
- Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng cuả sản phẩm (02 bản) 
- Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với CDĐL (02 bản)
- Mẫu trình bày CDĐL (10 mẫu) 
- Giấy ủy quyền (01 bản)
- Chứng từ nộp lệ phí (01 bản)
- Các tài liệu chứng nhận liên quan: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức tập thể; Tài liệu nghiên cứu, khảo sát, điều tra… 
- Bản sao văn bằng bảo hộ CDĐL nguồn gốc nước ngoài (01 bản). 
 

II. THỜI GIAN THẨM ĐỊNH, HIỆU LỰC VĂN BẰNG:

(Hồ sơ được thẩm định tại Cục SHTT trong trường hợp không có bổ sung)
- Đơn SC: 18 tháng - Văn bằng có hiệu lực 20 năm.
- Đơn KDCN: 09 tháng - Văn bằng có hiệu lực 05 năm, được gia hạn 02 lần, mỗi lần 05 năm.
- Đơn NHHH: 09 tháng - Văn bằng có hiệu lực 10 năm, được quyền  gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.
- Đơn CDĐL: 09 tháng - Văn bằng có hiệu lực vô thời hạn.
 

III. LỆ PHÍ NỘP ĐƠN:

     (Theo thông tư 22/2009/TC-BTT ngày 21/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí SHCN). Nộp tại cục SHTT..
 

IV. CƠ QUAN QUẢN LÝ

Địa phương: Phòng Quản lý CN&TT - Sở Khoa học và Công nghệ.
Trung ương: Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.
(Các thông tin khác liên quan đến Luật sở hữu trí tuệ được hướng dẫn cụ thể tại
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang – tiengiangdost.gov.vn – 073.879337)

V. CƠ QUAN CẤP VĂN BẰNG

Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Văn bản mới Văn bản mới

Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Quyết định Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 1758/2017/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”
Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP
Quyết định 3733/2016/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang