Hệ thống quản lý chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng

Tài liệu ISO

- Sổ tay chất lượng (Xem tại đây).

- Quy trình kiểm soát tài liệu (Xem tại đây).

- Quy trình đánh giá nội bộ (Xem tại đây).

- Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp (Xem tại đây).

- Quy trình hành động khắc phục (Xem tại đây).

- Quy trình hành động phòng ngừa (Xem tại đây).

- Quy trình họp xem xét của lãnh đạo (Xem tại đây).

- Quy trình mua sắm và quản lý tài sản (Xem tại đây).

- Quy trình đào tạo (Xem tại đây)

 

 


Tin liên quan
Tài liệu ISO    01/11/2018
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008    01/11/2018
Tài liệu ISO thuộc lĩnh vực của Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành    16/10/2018
Tài liệu ISO thuộc lĩnh vực của Phòng Quản lý Khoa học    01/08/2018

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!