Hệ thống quản lý chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-SKH&CN về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Xem phụ lục tại đây).


Tin liên quan
Tài liệu ISO    01/11/2018
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008    01/11/2018
Tài liệu ISO thuộc lĩnh vực của Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành    16/10/2018
Tài liệu ISO thuộc lĩnh vực của Phòng Quản lý Khoa học    01/08/2018

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!