Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020)

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI năm 2020 và Hướng dẫn số 140/HD-SNV ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ về Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ VI năm 2020. Ngày 10/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn (2015-2020) nhằm mục đích:

- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới.

- Biểu dương thành tích các phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu ngành khoa học và công nghệ, qua đó tạo động lực cho công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngành khoa học và công nghệ

- Thông qua Hội nghị rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nhận ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, để đề ra các biện pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Trong dịp này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 - 2020). Tại Hội nghị này, các đại biểu cũng đã được nghe và chia sẻ kinh nghiệm với các tham luận nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất, cùng với các điển hình lao động chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đến dự Hội nghị, ông Dương Văn Bon, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Giám đốc Sở đề nghị Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn, lãnh đạo các phòng, đơn vị phát huy các kết quả đạt được, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước gắn kết với thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025, theo đó cần thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

- Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hịp thời, đầy đủ các văn bản của nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Xây dựng và phát động nhiều đợt thi đua hàng năm. Gắn nội dung thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, thực hiện văn hóa công sở,... Có sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình để nêu gương và học tập.

-  Đẩy mạnh hoạt động thi đua tại đơn vị cơ sở, trên cơ sở phát động chung trong toàn ngành, từng đơn vị xây dựng nội dung thi đua cụ thể cho từng thời điểm nhất định, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.

- Lãnh đạo các phòng và đơn vị, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, tạo sức mạnh tổng hợp để có sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của từng đơn vị và trong toàn Sở.

- Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của ngành trong giai đoạn 2020 - 2025./.

 

Bảo Sơn (Văn phòng Sở)


Tin liên quan
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021    15/10/2021
Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025    15/10/2021
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    06/10/2021
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    29/09/2021
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được    17/09/2021
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030    17/09/2021
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM    17/09/2021
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19    17/09/2021
Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021    16/08/2021
Quy định "Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia"    25/05/2021